Spina Bifida Hastalarında Metilen Tetrahidrofolat Redüktaz, TEAD2 ve PAX3 Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması

Author:

Year-Number: 2014-Cilt: 28- Sayı: 3
Number of pages: 61-66
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

GİRİŞ ve AMAÇ: Gen polimorfizminin spina bifida (SB) etyopatogenezindeki rolü bir çok çalışmada değerlendirilmiştir. Bu çalışmada Türkiye’nin doğusunda bulunan SB hastalarında Metil tetrahidrofolat redüktaz (MTHFR), Transkripsiyon Faktör2 (TEAD2) ve Paired-Box3 (PAX3) gen polimorfizmleri ve allel sıklıkları değerlendirildi. MTHFR aktivitesi, folat metabolizması üzerinde kritik bir rol oynar. PAX3 ve TEAD2 nöral tüpün kapanmasında görevli olan iki farklı gendir. YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya SB tanılı hastalar, kontrol grubuna ise sakral anomalisi olmayan hastalar alındı. Alınan kan örneklerinde MTHFR ve TEAD2 “Restriksiyon Fragment Uzunluk Polimorfizm” yöntemi, PAX3 gen polimorfizmleri ise “Amplifikasyon Spesifik Oligonükleotid” yöntemiyle araştırıldı. Bulgular ki-kare, Mann-Whitney U ve Pearson korelasyon analiziyle değerlendirildi. BULGULAR: Çalışma grubunda 67, kontrol grubunda ise 72 hasta mevcuttu. Ortalama yaş çalışma grubunda 2.4, kontrol grubunda ise 7.8 yıl idi. Çalışma grubunda bulunan hastalardan 65’inde meningomyelosel, 2’sinde ise meningosel mevcuttu. Yedi hastanın diğer aile üylerinde de SB’ya rastlanırken 17 hastanın aile hikayesinde akraba evliliği mevcuttu. MTHFR ve TEAD2 gen polimorfizimleri yönünden çalışma ve kontrol grubu arasında anlamlı farklılığa rastlanmadı. PAX3 gen polimorfizm yönünden ise çalışma ve kontrol grupları arasında genotipik dağılım yönünden farklılık yoktu. Allel sıklıkları karşılaştırıldığında ise çalışma grubunda G alleli yüksek sıklıkta bulundu (p=0.03). TARTIŞMA ve SONUÇ: SB gelişiminde multifaktöryel olaylar rol oynamaktadır. Yapılan bu çalışmamızda, literatürde bulunan diğer çalışmaların aksine, MTHFR ve TEAD2 gen polimorfizimleri hasta grubumuzda SB gelişiminde rol oynamamış olabileceği görülmüştür. Bulgularımız PAX3 gen polimorfiziminin ise SB görülmesinde rol oynadığı yönündedir. SB nin etyolojisinin aydınlatılmasında daha fazla genetik araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Keywords

Abstract

INTRODUCTION: Several studies have evaluated the role of gene polymorhisms in etiopathogenesis of spina bifida (SB). The aim of this study is to evaluate methyl tetrahydrofolate reductase (MTHFR), Transcription factor2 (TEAD2) and Paired-Box3( PAX3) gene polymorphisms and allele frequencies in patients with SB in eastern part of Turkey. MTHFR activity plays a critical role in folate metabolism. PAX3 and TEAD2 are two different genes that are functional in closure of neural tube. METHODS: The study group included children with SB, children without any sacral anomalies, was accepted as the control group. MTHFR and TEAD2 were analised by “Polymorphisms Restriction Fragment Length Polymorphism” method and for PAX3 determination, “Polymorphism Amplification Specific Oligonucleotide” methods. Data were analysed using chi-square, Mann-Whitney U tests and Pearson’s correlation analysis. RESULTS: There were 67 patients with SB in the study group and 72 children in the control group. The mean age of chidren were 2.4 years and 7.8 years in the study and control group, respectively. In the study group, there were 65 meningomyelocele and 2 meningocele patients. In seven patients, SB was detected in another family member and 17 patients had consanguinity in family history. No significant difference was detected in MTHFR and TEAD2 gene polymorphisms between control and study groups. PAX3 gene polymorhism did not differ between controls and study group in genotype distribution. G allele was found to have an increased frequency in the study group (p=0.03). DISCUSSION AND CONCLUSION: SB development depends on multifactorial mechanisms. Results show that TEAD2 and MTHFR gene polymorphisms, in contrary to other studies in the literature, may not contribute the formation of SB in our patient population. Our data indicate that PAX3 gene polymorphisms may be a contributing factor for the development of SB. More accurate determination of genetic backgrounds of SB may help to solve the development mechanisms of the disease.

Keywords