Çocukluk Çağı Rüptüre Akciğer Kist Hidatikleri

Author:

Number of pages: 132-136
Year-Number: 2021-Cilt: 35- Sayı:3

Abstract

Amaç: Akciğer kist hidatiğinin en ciddi komplikasyonlarından biri kistin rüptüre olmasıdır. Rüptürü sonrasında asfiksi, anafilaktik şok, akut solunum yetmezliği ve masif hemoptizi meydana gelebilir. Bu çalışmada kliniğimizde takip ve tedavisi yapılan rüptür sonrası akciğer kist hidatik vakalarını sunmayı amaçladık. Yöntem: Çalışmaya Ocak 2012-Ocak 2021 tarihleri arasında kliniğimizde rüptür sonrası akciğer kist hidatik nedeni ile ameliyatı yapılan 0-18 yaş arası hastalar dahil edildi. Hastaların başvuru yaşı, cinsiyeti, şikayeti, kistin lokalizasyonu ve uygulanan cerrahi teknik değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 60 akciğer kist hidatik vakasının 23 (%38)’ünde rüptür teşhisi konuldu. Rüptür hastaların 12’si (%52) kız, 11’i (%48) erkekti. Ortama yaş 10.2 (5-17) yıldı. En sık başvuru nedeni öksürük ve ateşti. Lokalizasyon olarak en sık sağ lob akciğer tutulumu vardı. Cerrahi işlem esnasında altı (%26) hastaya kapitonaj uygulanırken, 17(%74) hastaya uygulanmadı. Lobektomi yalnızca bir hastada yapıldı. Sonuç: Akciğer kist hidatiğinde rüptür en korkulan komplikasyondur. Bu yüzden hastalarda rüptür sonrası oluşabilecek komplikasyonlar cerrahi açıdan kısa zamanda değerlendirilmelidir.

Keywords

Abstract

Objective: One of the most serious complications of pulmonary hydatid cyst is rupture of it. Post-rupture asphyxia, anaphylactic shock, acute respiratory failure and massive hemoptysis may occur. In this study, we aimed to present ruptured pulmonary hydatid cyst cases who were followed up and treated in our clinic. Method: In January January 2012-January 2021, patients between 0-18 years of age who underwent surgery for a ruptured hydatid lung cyst in our clinic were included in the study. Age, sex, complaint, cyst localization and surgical technique were evaluated. Results: In 23 (38%) of the 60 cases of hydatid lung cysts included in the study, rupture was diagnosed. Of the ruptured patients, 12 (52%) were girls and 11 (48%) were boys. The median age was 10.2 (5-17) years. The most common cause of admission was cough and fever. The most common localization was right lobe lung involvement. While capitonage was applied to six (26%) patients during the surgical procedure, 22(74%) patients did not. Lobectomy was performed in only one patient. Conclusion: Rupture is the most feared complication in pulmonary hydatid cyst. Therefore, complications that may occur after rupture of patients should be evaluated in terms of surgery in a short period of time.

Keywords