Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Hastalarında, Ultrason Eşliğinde 525 Kalıcı Tünelli Kateter Yerleştirilmesi İşleminin Geriye Dönük Değerlendirilmesi

Author:

Number of pages: 124-131
Year-Number: 2021-Cilt: 35- Sayı:3

Abstract

Amaç: Uzun süreli tedavi gerektiren kronik hastalıklarda hem tedavi devamını sağlamak hem de günlük kan örneği alımını kolaylaştırmak için kalıcı tünelli santral venöz kateterlere (KTK) ihtiyaç duyulur. Bu çalışmanın amacı çocuklarda ultrasonografi (USG) eşliğinde kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi işlemi ile ilgili olarak sonuçlarımızı değerlendirmek ve deneyimimizi aktarmaktır. Yöntem: Kliniğimizde 2015 ve 2020 yılları arasında USG-eşliğinde kalıcı tünelli kateter yerleştirilen hastaların dosyaları geriye dönük olarak tarandı. Hastaların demografik özellikleri gelişen kateter komplikasyonları ve kateter kalış süreleri değerlendirildi. Bulgular: Toplam 461 hasta çalışmaya dahil edildi. 296 (%57,7) erkek ve 195 (%42,3) kız hastadan oluşan grubun yaş ortalaması 10,6±4,04 olarak bulundu. Çalışma süresi içinde 409 hastaya bir kez, 41 hastaya 2 kez, 10 hastaya 3 kez ve 1 hastaya 4 kez olmak üzere 525 KTK takılmıştır. Gelişen komplikasyonlar nedeniyle toplam 56 kateter revizyonu yapıldı ve 8 hastaya da relaps nedeniyle tekrar kateter takıldı. Kateter revizyonlarının en önemli sebebini kateter enfeksiyonları oluşturuyordu (%55,3 n=31). Kateter kalış süreleri 1-489 gün arasında değişirken ortalama süre 204±119 gün olarak bulundu. Toplam kateter gün sayısı ise 107,165 kateter/gün olarak saptandı. Bu süre içinde kateter ilişkili toplam 360 enfeksiyon saptandı (3,35/1000 kateter/gün). En sık gram (+) kok enfeksiyonları saptanırken, Stafilococcus aureus (n=104) en sık izole edilen mikroorganizma idi. Sonuç: USG-eşliğinde kalıcı tünelli kateter takılması işleminin perioperatif komplikasyon oranları önemli ölçüde düşüktür. Yaş sınırı olmaksızın tüm çocuk hastalarda güvenle kullanılabilir. Kateter enfeksiyonları eğitimli personel ile en aza indirilebilir. İnternal juguler ven kateterizasyonunda giriş yeri olarak servikal bölgede klavikulanın hemen üzeri tercih edilirse katlanma ile ilgili sorunlar daha aza indirilebilir.

Keywords

Abstract

Objective: Permanent tunneled central venous catheters are required for long-term treatment, of the chronic diseases facility in the daily blood sampling. The aim of this study is to evaluate our results regarding the placement via ultrasonography (USG) of permanent tunneled catheter in children and to convey our experience. Method: The files of patients who were placed with USG-guided permanent tunneled catheters in our clinic between 2015 and 2020 years were retrospectively reviewed. The demographic characteristics of the patients, catheter complications and catheter length of stay were evaluated. Results: A total of 461 patients were included in the study. The mean age of the group was 10.6 ± 4.04 years. During the study period, 525 catheters had been inserted. A total of 56 catheter revisions were performed due to complications, and 8 catheters were reinserted due to relapse. Catheter infections were the common cause of catheter revisions (55.3% n = 31). While the catheter longevity ranged from 1 to 489 days, the average longevity was found 204 ± 119 days. The total catheter days was found 107,165 days. A total of 360 catheter-related infections were detected. Staphylococcus aureus (n = 104) was the most frequently isolated microorganism. Conclusion: Perioperative complication rates of USG-guided catheterization are significantly lower. It can be used safely in all pediatric patients without age limit. Catheter infections can be minimized with trained staff. Problems related to catheter bending can be reduced if just the preferred insertion side is used at the cervical region just above the clavicle.

Keywords