Adolesan kız hastada total üriner inkontinansla seyreden geç tanı almış megaloüretra, çift vajina ve uterus didelfis birlikteliğine cerrahi yaklaşım

Author:

Number of pages: 155-158
Year-Number: 2021-Cilt: 35- Sayı:3

Abstract

Müllerian anomaliler üriner malformasyonlara eşlik edebilir ve geç çocukluk döneminde farklı semptomlarla tanı alabilir. Megaloüretra, çift vajina ve uterus didelfis birlikteliği olan ve total üriner inkontinans ile tanı alan 13 yaşında adolesan kız hastaya cerrahi yaklaşımı sunmayı amaçladık. Ürogenital muayenede, ortada megaloüretraya ait geniş orifis ve bu orifisin her iki yanında simetrik olarak yerleşmiş bifid vajinaya ait orifisler saptandı. Sistoskopik incelemede geniş bir üretra ve amorf bir mesane görüldü. Üretral plikasyon, vajinal septum rezeksiyonu ve vajinal rekonstruksiyon uygulandı.Müllerian anomalilere eşlik eden konjenital ürolojik maformasyonlar, adolesan dönemde üriner semptomlar ile tanı alabilir. Tek seansta kombine cerrahi düzeltme güvenle uygulanabilir.

Keywords

Abstract

Mullerian anomalies can sometimes be associated with urinary malformations and they can be diagnosed with different symptoms in late childhood. We aim to present a thirteen years-old adolescent girl with megalourethra, double vagina and uterus didelphys who has presented with total urinary incontinence. Her urogenital examination revealed a large orifice of megalourethra in the middle and two symmetric orifices of bifid vagina on both sides. An amorphous bladder with a large urethra was detected at cystoscopic examination. Urethral plication, vaginal septum resection and reconstruction were performed. Congenital urological malformations associated with mullerian anomalies can be diagnosed with urinary symptoms in adolescence. Combined reconstruction in a single session can be peformed safely.

Keywords