Çocuklarda Splenik Arter Anevrizma Rüptürü: Görüntüleme bulguları ve tedavi protokolleri

Author:

Year-Number: 2022-36, No 1
Number of pages: 50-54
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Splenik arter anevrizması nadir olmakla birlikte üçüncü en yaygın intraabdominal anevrizmadır ve aort ve iliak arter anevrizmalarını takip eder. Genel popülasyondasplenik arter anevrizma prevalansı net olarak bilinmemekle birlikte çalışmalar splenik arter anevrizmalarının sağlıklı bireylerin %1-10’unda meydana geldiğini ve insidansın yaşla birlikte arttığını göstermektedir. Splenik arter anevrizmasının önemi, gebe olmayan hastalarda %10-25 ve gebelikte %70’e varan potansiyel rüptür ve yaşamı tehdit eden kanama riskidir. Çocuklarda splenik arter anevrizma insidansı ve rüptürü hakkında çok az rapor vardır. Pediatrik arter anevrizmaları nadirdir ve altta yatan süreçler sıklıkla karaciğer yetmezliği, enfeksiyon, travma, bağ dokusu hastalıkları, non-enfeksiyöz arteritler ve konjenitalmalformasyonlarla ilişkilidir. Spontanrüptür ve yaşamı tehdit eden kanama riski nedeniyle splenik arter anevrizmalarının erken tespiti önemlidir. Splenik arter anevrizmaları pediatrik hastalarda nadir görülebilmekle birlikte çeşitli nedenlerle oluşabilen ve rüptür durumunda ciddi hayati tehdit oluşturan bir durumdur. Özellikle karaciğer yetmezliği bulunan çocuklar, rüptür ihtimali ve geç kalınması durumunda elektif tedavi yöntemlerinin uygulanamayacak olması nedeniyle yakından takip edilmeli ve karın ağrısı ile acil servise başvuran hipovolemik çocuklarda splenik arter anevrizması ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. Burada, spontansplenik arter anevrizma rüptürü ile prezente olan vaka ve splenik arter anevrizmasının görüntüleme bulguları ve tedavi seçenekleri tartışılacaktır.

Keywords

Abstract

Splenic artery aneurysm, although rare, is the third most common intra-abdominal aneurysm and follows aortic and iliac artery aneurysms. Although the prevalence of splenic artery aneurysm in the general population is not known clearly, studies show that splenic artery aneurysms occur in 1-10% of health individuals and the incidence increases with age. The importance of splenic arteryaneurysm is the potential rupture and life-threatening bleeding risk of 10-25% in non-pregnant patients and up to 70% in pregnancy. There are few reports on the incidence and rupture of splenic artery aneurysms in children. Pediatric arterial aneurysms are rare and underlying processes are frequently associated with liver failure, infection, connective tissue diseases, non-infectious arteritis, and congenital malformations. Early detection of splenic artery aneurysms is important because of the spontaneous rupture and life-threatening bleeding. Splenic artery aneurysms, although rarely seen in pediatric patients, are a serious life-threatening condition in case of rupture and can occurarious reasons. Children with hepatic insufficiency should be monitored closelydue to the possibility of rupture and inability to apply elective treatment methods in case of delay, and it should be kept in mind in the differential diagnosis of hypovolemic children admitted to the emergency department with abdominal pain. Here, a cesepresenting with spontaneous rupture of splenic artery aneurysm and imaging findings and treatment options of splenic artery aneurysm will be discussed.

Keywords