Üreteroselin Endoskopik İnsizyonu Tüm Çocuklarda Kesin Tedavi Sağlar Mı? 47 Vakanın Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 36, Sayı 2
Number of pages: 10-13
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, çocuklarda üreterosel tedavisinde sistoskopik transüretral insizyonun (STUI) etkinliğini değerlendirmektir. 2014-2019 yılları arasında ilk basamak tedavi olarak transüretral insizyon (TUI) ile tedavi edilen 47 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya 20'si sağ, 22'si sol, 5'i bilateral, 52 üreteroselli toplam 47 (21 erkek, 26 kız) hasta dahil edildi. Bunlardan 25/47'si antenatal tanı ile başvurdu, 21'inde ise başvuru anında idrar yolu enfeksiyonu vardı. Takip süresi ortalama 44 aydı. Yirmi altı hasta dupleks sistem üreterosel (DSU) ile ilişkilendirilirken, yirmi bir hastada tek sistem üreterosel (TSU) vardı. DSU'nun %65,3'ünde ve TSU'nun %28,6'sında ikincil cerrahi uygulandı. Birincil STUI, müdahale gerektiren üreterosel ile başvuran çocukların çoğunda kesin olan güvenli, minimal invaziv bir prosedürdür. TSU hastalarının %71,4'ü ve DSU hastalarının %34,7'si TUI sonrası cerrahi girişim uygulanmadı. TUI sonrası üriner enfeksiyon oranı önemli ölçüde azaldı.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate the efficacy ofcystoscopic transurethral incision (CTUI) in the management of ureteroceles in children. Fourthy seven cases treated with transurethral incision (TUI) as the first line treatment between 2014-2019 were retrospectively evaluated. A total of 47 (21 boys, 26 girls) patients 20 right, 22 left,5 bilateral with 52 ureteroceles were included. Of these, 25/47presented antenatally, while twenty-one had urinary tract infectionat the time of presentation. The median follow-up was 44 months. Twenty-six patients were associated with duplex system ureterocele (DSU), while twenty-one patients had single system ureterocele (SSU). Secondary surgery was performed in 65,3% of DSU and 28,6% of SSU. Primary CTUI is a safe, minimally invasive procedure that is definitive in the majority of children presenting with a ureterocele that requires intervention. 71,4% of SSU and 34,7% DSU patients had no surgical intervention after TUI. Urinary infection rate decreased significantly after TUI.

Keywords