Opere Özofagus Atrezisi ve Trakeoözofagial Fistülü Olan Çocukların Solunum Sistemi Problemleri

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 36, Sayı 1
Number of pages: 6-10
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Giriş ve amaç: Özofagus atrezisi (ÖA) ve/veya trakeoözofagial fistül (TÖF) olan hastalarda tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, astım, wheezing, stridor gibi solunum sistemi komplikasyonları görülebilmektedir. Bu çalışmada amacımız, opere ÖA/TÖF’lü hastaların solunum sistemi problemlerini, bu problemleri etkileyen olası faktörleri değerlendirmektir Method: Çalışmaya Ocak 2016-Aralık 2019 tarihleri arasında hastanemiz Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalında opere ÖA /TÖF tanısı ile izlenen hastalar alındı. Hastaların tıbbi bilgileri hastane kayıt sisteminden geriye dönük olarak tarandı. Bulgular: Çalışmaya bölümümüzde opere ÖA/TÖF tanısı ile izlenen 66 hasta alındı. Hastaların en sık solunum şikayeti öksürük (%83,3), en sık görülen ÖA/TEF türü Tip C’idi (%45,5). Eşlik eden genetik sendroma, ağır trakeomalazi-trakeobronkomalazi, gastraözofagial reflü hastalığı, erkek cinsiyet, tip C ÖA/TEF sahip olmanın solunum sistemi komplikasyonlarının ortaya çıkma riskini artırdığı görüldü (sırasıyla, p = 0,033; p = 0,023; p = 0,037; p = 0,043; p = 0.011). Sonuç: Çalışmamız erkek cinsiyet, ÖA Tip C, genetik sendroma sahip olma, GÖR ve trakeomalazi/trakeobronkomalazi varlığının opere ÖA/TÖF hastalarında solunum sistemi problemlerinin gelişme riskini artırdığını göstermektedir. Hastaların anatomik bozuklukları cerrahi onarım ile düzeltilse bile solunum sistemi ve diğer sistem problemleri açısından ÖA/TÖF hastaları multidisipliner bir yaklaşımla izlenmelidir.

Keywords

Abstract

Objective and aim: Respiratory system problems such as recurrent pulmonary infections, asthma, wheezing and stridor are common in patients with esophageal atresia and/or tracheaesophageal fistula (EA-TEF). We aimed to investigate the respiratory problems and evaluate the affecting factors on respiratory morbidity in patients who underwent EA-TEF repair. Methods: A retrospective study was conducted on patients who underwent EA-TEF repair and referred to pediatric pulmonology clinic during January 2016 to December 2019. The patients’ medical history was collected from hospital records. Results: A total of 66 children with repaired EA-TEF were included in the study. The most common respiratory symptom was cough (83.3%) and the most common type of EA was EA type C (45.5%). Accompanying genetic anomalies, severe tracheomalacia-tracheobronchomalacia, gastroesophageal reflux disease (GERD), male sex, EA type C were found to significantly increased having respiratory system problems (p = 0.033, p = 0.023, p = 0.037, p = 0.043, p = 0.011, respectively). Conclusion: Respiratory system problems are commonly seen in patients with EA-TEF even they had repair surgery. Male sex, EA type C, having tracheomalacia-tracheobronchomalasia, GERD and accompanying genetic syndrome have found that increased risk of respiratory problems in these group. Because of the important additional systems complication including respiratory system seen commonly, regular multidisciplinary approaches are important in patients with EA-TEF.

Keywords