Hem-o-lok Polimer klipler kullanılarak İzole Trakeoözofageal Fistülün Başarılı Torakoskopik Onarımı: Bir Olgu Sunumu

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 36, Sayı 1
Number of pages: 66-69
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Trakeoözofageal (TE) malformasyonları, gelişmiş pediatrik cerrahi tesislerinde bile tüm pediatrik cerrahlar ve pediatrik yoğun bakım uzmanları için gerçek bir meydan okumadır. Bu anomaliler, en sık olarak doğumdan sonraki ilk birkaç saat içinde solunum güçlüğü ve beslenme bozukluğu ile sonuçlanan geniş bir anatomik değişiklik yelpazesini içerir. En sık görülen üçüncü konfigürasyon, herhangi bir özofagus kesintisi olmaksızın izole bir TE fistülü oluştuğunda teşhis edilir, buna H-tipi, Vogt IV ve Gross E denir. Olağan klinik prezentasyon, tekrarlayan aspirasyonlar, boğulma ve beslenme sonrası siyanozdur. Deneyimli bir radyolog eşliğinde yüksek bir şüphe indeksi ve rijit bronkoskopi genellikle tanıya yol açabilir. Klasik cerrahi yaklaşım genellikle torakotomiden ziyade sağ servikal yol ve daha yakın zamanda torakoskopik onarımdır. Bu raporda, beslenme üzerine sık sık boğulma ve tekrarlayan pnömoni öyküsü olan 11 aylık bir erkek bebekte izole TE fistülünün başarılı bir şekilde onarılmasını anlatıyoruz. Beş günlük nazogastrik beslenme ve stabilizasyon, bu hastayı genel anestezi altında sağ torakoskopiye uygun hale getirmek için yeterliydi. Fistülün her iki yanına hem o Lok polimer klipsler uygulandı, ardından fistül makasla bölündü. Ameliyat sonrası dönem çocuk yoğun bakım ünitemizde sorunsuz geçti ve hasta ameliyat sonrası 6. günde tam beslenme ile eve gönderildi. Daha sonra hastanın 10 gün, bir ay, iki ay, dört ay ve bir yıl iki yıl içinde kontrolleri planlandı, solunum şikayetleri tamamen ortadan kalktı ve durumu iyiye gidiyor. Sonuç olarak, nadir olmasına rağmen, izole TE fistülü, pediatrik cerrahide gerçek bir tanısal ve terapötik zorluk teşkil etmektedir. Torakoskopik onarım, bariz bir güvenlikle dünya çapında birçok merkezde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Hemo-o-lok polimer klipsler, endoskopik olarak bölünmeden önce TE fistülünün her iki ucunu kapatmak için güvenli bir seçenek olabilir.

Keywords

Abstract

Tracheoesophageal (TE) malformations represent a real challenge to all paediatric surgeons and paediatric intensivists even in advanced paediatric surgical facilities. These anomalies include a wide spectrum of anatomical alterations resulting in respiratory difficulties and feeding impairment most commonly in the first few hours after birth. The third most common configuration of which is diagnosed when an isolated TE fistula happened without any esophageal discontinuity, this is called H-type, Vogt IV, and Gross E. Usual clinical presentation is recurrent aspirations, choking, and cyanosis after feeding. A high index of suspicion accompanied by an experienced radiologist, and rigid bronchoscopy could usually lead to the diagnosis. The classical surgical approach is usually via the right cervical route rather than thoracotomy, and more recently, the thoracoscopic repair. In this report, we describe a successful repair of an isolated TE fistula in a 11-month-old male infant presented with history of frequent chocking upon feeding and recurrent pneumonia. Five days of nasogastric feeding and stabilization were enough to make this patient fit for right thoracoscopy under general anaesthesia. Hem o Lok polymer clips were applied on each side of the fistula, then the fistula was divided with scissors. Smooth postoperative period at our paediatric ICU, and the patient was sent home with full feeding on the 6th postoperative day. Then follow up visits were scheduled to see the patient within 10 days, one month, two months, four months, and one year and two years, he was completely free from any respiratory complaints, and he is thriving well. In conclusion, despite being infrequent, isolated TE fistula represents a real diagnostic and therapeutic challenge in paediatric surgery. Thoracoscopic repair becomes increasingly used in many centres globally with obvious safety. Hemo-o-lok polymer clips can be a safe option to seal both ends of TE fistula before its division endoscopically.

Keywords