Çocuklarda Mezenter Kistlerinin Cerrahi Tedavi Sonuçları: Tek merkez deneyimi

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 36, Sayı 2
Number of pages: 22-25
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç:

Mezenter kistleri (MK) nadir görülen intraabdominal selim tümörlerdir. Lenfatik, mezenkimal ve enterik doku kaynaklı olabilirler. Bunlara ek olarak ürogenital kistler, dermoid kist ve psödokistler de bu sınıf içinde incelenir. Her yaşta görülebilirler. Bu çalışmada MK konusunda cerrahi deneyimin paylaşılması amaçlanmıştır.

Yöntem:

2005-2017 yılları arasında çeşitli bulgularla kliniğimize başvuran ve ameliyatlarında MK saptanan hastalar geriye dönük olarak tarandı.

Bulgular:

Yaş ortalaması 38,73 ay (15 gün-10 yıl) olan 17 MK’li hasta mevcuttu. Hastaların 9’u (%53) erkek ve 8’i (%47) kızdı. Yedi hasta karın ağrısı, 7 hasta karın şişliği, 6 hasta kusma ve/veya 1 hasta alt ekstremitede ödem nedeniyle başvurdu. Hastaların 2’si antenatal tanılıydı. Tüm hastalar ultrasonografi (US) ile değerlendirildi. Ayrıca 9 hastaya bilgisayarlı tomografi (BT) ve/veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yapıldı. Cerrahi girişim olarak 14 hastada total kist eksizyonu uygulandı. Ek olarak bu hastaların 1’ine parsiyel gastrektomi,1’ine ileo-kolonik rezeksiyon anastomoz, 2’sine jejunal rezeksiyon anastomoz ve 4’üne ise, ileal rezeksiyon anastomoz yapıldı. Kalan 3 hastaya kist aspirasyonu ve fenestrasyon uygulandı. Çıkarılan kistlerin histopatolojik incelemesi, lenfanjiom (8), mezenkimal kist (4), enterik kist (2), dermoid kist (1) ve psödokist (1) olarak sonuçlandı. Bir hastada histopatolojik örnek alınmamıştı. Takipte bir hastada rezidü kistik yapılar nedeniyle ileri tedavi gerekti.

Sonuç:

MK doğumsal bir anomalidir. Bununla birlikte, herhangi bir yaşta semptom verebilir. Histopatolojik olarak farklı alt gruplarda değerlendirilse de tedavisi tam cerrahi rezeksiyondur. Tutulum yerine ve derecesine göre, cerrahi rezeksiyonun kapsadığı alan değişebilir. Tam olarak rezeksiyon yapılabilen hastalarda uzun dönem takip sonuçları son derece iyidir.

Keywords

Abstract

Aim:

Mesenteric cysts (MC) are rare benign abdominal lymphatic tumors. They can originate form lymphatic, mesenchymal or enteric tissues. In addition, urogenital cysts, dermoid cysts and pseudocysts are classified under the same heading. MC can present at any age.  This study aims to share the surgical experience on MC.

Methods:

All patients treated with the diagnosis of MC between the years 2005-2017 in a single unit were retrospectively evaluated.

Results:

There were 17 patients with MC. The mean age was 38.73 months (15 days-10 years).  There were 9 (53%) males and 8 (47%) females. The presenting complaints were abdominal pain (7 patients), abdominal distension (7 patients), vomiting (6 patients) and/or lower extremity edema (1 patient). There were 2 patients with antenatal diagnosis. All underwent ultrasonographic (US) examination. In addition, a computerized tomography (CT) or a magnetic resonance imaging (MRI) was done in 9 patients. A total cyst excision was performed in 14 patients. The operative procedure also included partial gastrectomy in one patient, ileo-colonic resection and anastomosis in one, jejunal resection and anastomosis in two and ileal resection and anastomosis in four. The remaining three patients underwent cyst aspiration and fenestration. Histopathological examination of the removed specimens was consistent with lymphangioma (8), mesenchymal cyst (4), enteric cyst (2) pseudocyst (1) and dermoid cyst (1). A histopathological specimen was not obtained  in one patient. Recurrence was evident in one patient during follow-up and further interventions were needed.

Conclusion:

MC are congenital anomalies. They may present at any age. The histopathological classification of MC varies. On the other hand, regardless of the subgroup type, the surgical principle is identical and consists of total excision of the cyst.

Keywords