Pediatrik trakeostomi: Hasta özellikleri ve sonuçlarına odaklı retrospektif bir çalışma

Author:

Year-Number: 2022-36, No 1
Number of pages: 15-23
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç:

Bu çalışmada; çocuk ve ve yenidoğan yoğun bakım ünitesinde (PICU, NICU) multidisipliner olarak yönetilen çocuklarda cerrahi trakeotomi ile ilişkili hasta özellikleri, endikasyonlar, ek müdahaleler ve sonuçların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Üçüncü basamak sevk merkezi olan hastanemizde uygulanan 106 pediatrik trakeotomi prosedürünün (TP) değerlendirildiği, geriye dönük, bir çalışma gerçekleştirdik. Dahil edilme kriterleri 0-17 yaş aralığı ve Ocak 2018 ile Ocak 2021 arasında çocuk cerrahları tarafından yapılan elektif TP'ler idi. Trakeostomisi olan veya acil TP uygulanan hastalar çalışma dışı bırakıldı. TP'li çocuk hastaların tıbbi kayıtları ve takip bulguları geriye dönük olarak incelendi. Çocukların özellikleri, trakeotomi endikasyonları ve yöntemleri, ek müdahaleler, komplikasyonlar ve sonuçlar kaydedildi.

Bulgular: Yaş ortalaması 3.59 (10 gün-17 yıl) olan, seksen dört (45 kız; 39 erkek) çocuk, dahil edilme kriterlerini karşıladı. Trakeotomi endikasyonlarının büyük çoğunluğu (%88) uzamış mekanik ventilasyon (n:74) iken, on hastada hava yolu obstrüksiyonu (%12) mevcuttu. Tüm girişimler ameliyathanede genel anestezi altında yapıldı. Ortalama kalış süresi (LOS) 35.06 (13-74 gün) gündü. Trakeotomili olgularda ek girişim olarak 31 (%37) antireflü ve gastrostomi işlemi uygulandı. Dokuz hastada erken komplikasyon (%11) kaydedildi. Bunlar kanama (n:3), kazara dekanülasyon (n:4) ve pnömotoraks (n:2) gelişen hastalardı. Geç komplikasyonlar (%4), granülasyon dokusu oluşumu (n:1) ve trakeotomi darlığını (n:2) içeriyordu. Ondört hasta (%16.6) trakeotomi işleminden sonra ortalama 33 gün (2-76 gün) içinde altta yatan hastalıklar nedeniyle kaybedildi. Şimdiye kadar dört hasta dekanüle edildi.

Sonuç: Serimizde, bir yaşın altındaki çocuklar daha fazla sayıda idi ve uzun süreli ventilasyon bağımlılığı, trakeostomi için en fazla sayıda endikasyondan sorumluydu, bunu hava yolu obstrüksiyonu nedenleri izledi. Pediatrik trakeotomi, tüm yaş gruplarında hava yolu semptomlarında belirgin düzelme, LOS'ta belirgin azalma ve düşük komplikasyon oranı ile güvenli ve etkili bir işlemdir.

 

Keywords

Abstract

Objectives: To assess the patient characteristics, indications, additional interventions, and outcomes associated with surgical tracheostomy in children managed multidisciplinary for pediatric and neonatal intensive care unit (PICU, NICU) following for 3 years.

Methods: We performed a retrospective, descriptive study within 106 pediatric tracheostomy procedures (TP) in a tertiary pediatric referral center. Inclusion criteria were age range 0-17 years and elective TPs performed by pediatric surgeons between January 2018 and January 2021. The patients existing tracheostomy or undergoing emergency TPs were excluded. The medical records and follow-up findings of pediatric patients with TP were retrospectively analyzed. The children's characteristics, indications and methods of tracheostomy, additional interventions, complications, and outcomes were recorded.

Results: Eighty-four children (45 female, 39 male) met inclusion criteria with a median age of 3.59 years (10 days–17 years). A tracheostomy was performed to address the complications arising from prolonged mechanical ventilation in 74 children (88%) or upper airway obstruction in 10 children (12%). All interventions were performed under general anesthesia in the operating theatre. The mean length of stay (LOS) was 35.06 (13–74 days) days. There were 31 (37%) anti-reflux and gastrostomy procedures performed as an additional intervention in cases with a tracheostomy. Early complications (11%) were noted in nine patients and included hemorrhage (n:3), accidental decannulation (n:4), and pneumothorax (n:2). Delayed complications (4%) included granulation tissue (n:1) and stenosis of tracheotomy (n:2). Fifteen patients  (18%) died within an average of 33 days (2–76 days) after the tracheostomy procedure due to underlying diseases. Four patients were decannulated until now.

Conclusion: The under 1-year old patients predominated our series, and prolonged ventilation dependency accounted for the largest number of indications for tracheostomy, followed by airway obstruction causes.  The pediatric tracheostomy is a safe and effective procedure that has a significant improvement in airway symptoms, a marked reduction in the LOS, and a low complication rate in all age groups.

 

 

Keywords