Covid-19 pandemisinin pediyatrik yaş grubunda apandisite etkisi

Author:

Year-Number: 2022-36, No 1
Number of pages: 11-14
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Giriş: Bu çalışmada pediyatrik yaş grubunda Covid öncesi dönem ile Covid sürecinde appendektomi olan hastaların demografik verilerinin, appendektomi oranlarının, hastane yatış sürelerinin ve histopatolojik değerlendirme sonuçlarının karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Mart 2019- Mart 2021 arasında appendektomi olan hastalar geriye dönük olarak tarandı. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, hastane yatış süreleri ve histopatolojik değerlendirme sonuçları karşılaştırıldı

Bulgular: Pre-Covid grubunda histopatolojik tanısı komplike olan 103 (%19,1), komplike olmayan 388 (%72,1) ve negatif appendektomi olan hasta sayısı 47 (%8,7) idi. Covid grubunda ise komplike olan 53 (%11), komplike olmayan 393 (%81,4) ve negatif appendektomi olan 37 (%7,7) hasta vardı. İki grubun histopatolojik tanıları karşılaştırıldığında Covid döneminde komplike olmayan appendektomi oranının arttığı istatiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05).

Covid öncesi hasta grubunda komplike olmayan appendektomi hastalarının yaş ortalaması, istatiksel olarak daha yüksek bulunmuş olup anlamlıdır (p<0,05). Komplike olan hastaların yaş ortalaması 11,09 (±3,77), komplike olmayanların 12,22 (±3,74) ve negatif appendektomi olan hastaların yaş ortalaması ise 10,02 (±4,29) dir.

Sonuçlar: Çalışmamızda komplike olmayan apandisit oranı pandemi döneminde artmıştır. Bunun nedeni hastaların sosyoekonomik ve eğitim seviyelerinin düşüklüğü ile pandemi bilincinin gelişmemiş olması kaynaklı hastaneye başvuru oranının azalmamasıdır. Hastanelerin sadece acil servis hizmeti vermesi nedeniyle hastaların daha hızlı değerlendirilmesi ve cerrahların sadece acil ameliyatları yapması, hastaların daha hızlı ameliyat edilmesine imkan sağlamıştır.

Keywords

Abstract

Objective: In this study, it was aimed to compare the demographic data, appendectomy rates, length of hospital stay and histopathological evaluation results of patients who had appendectomy in the pre-Covid period and during the Covid period in the pediatric age group.

Method: Patients who had appendectomy between March 2019 and March 2021 were retrospectively screened. The age, gender, length of hospital stay and histopathological evaluation results of the patients were compared.

Results: In the pre-Covid group, there were 103 (19.1%) patients with complicated appendicitis, 388 (72.1%) uncomplicated, and 47 (8.7%) patients with negative appendectomy. In the Covid group, there were 53 (11%) patients who were complicated, 393 (81.4%) uncomplicated, and 37 (7.7%) patients who had negative appendectomy. When the histopathological diagnoses of the two groups were compared, it was found statistically significant that the rate of uncomplicated appendectomy increased during the Covid period (p<0.05).

The mean age of uncomplicated appendectomy rate in the pre-Covid patient group was found to be statistically higher, which is significant (p<0.05). The mean age of the patients with complicated appendicitis was 11.09 (±3.77), the mean age of the uncomplicated appendicitis was 12.22 (±3.74), and the mean age of the patients with negative appendectomy was 10.02 (±4.29).

Conclusion: In our study, the rate of uncomplicated appendicitis increased during the pandemic period. The reason for this is that the rate of admission to the hospital has not decreased due to the low socioeconomic and educational levels of the patients and the lack of awareness of the pandemic. Since hospitals only provide emergency services, patients can be evaluated faster and surgeons only perform emergency surgeries, allowing patients to be operated faster.

Keywords