Çocuklarda komplike apandisit tanısında bilirubin ve C-reaktif protein yüksekliğinin değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2022-36, No 1
Number of pages: 24-28
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Giriş: Bu çalışma, çocuklarda apendiks perforasyonu ile total serum bilirubin (TSB) ve C-reaktif protein (CRP) düzeyleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde apendektomi yapılan toplam 220 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti ve ameliyat öncesi CRP ve TSB düzeyleri kaydedildi. Hastalar postoperatif histopatolojiye göre Akut Apandisit (AA) ve Perfore Apandisit (PA) olarak iki gruba ayrıldı. Her iki grup ki-kare testi kullanılarak karşılaştırıldı. Bağımsız değişkenler için regresyon analizi yapıldı.

Bulgular: Apendektomi yapılan 220 hastanın 82'sinde hiperbilirubinemi tespit edildi. PA grubundaki 72 hastanın 54'ünde (%75), AA grubundaki 148 hastanın 28'inde (%19) hiperbilirubinemi meydana geldi. Total serum bilirubin düzeyi ortalama değeri PA grubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05). CRP değeri AA grubunda 50 (%34) hastada artarken, PA grubunda 65 (%90) hastada arttı. Perfore apandisitli hastalarda CRP düzeyleri PA grubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p<0,005). PA grubunda AA grubuna göre CRP ve TSB düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu.

Sonuç: Ucuz, basit ve her laboratuvarda kolayca bulunabilen test olmaları nedeniyle, klinik olarak komplike apandisit şüphesi olan hastalarda CRP ve TSB düzeylerinin ölçümü tanıyı desteklemek için güvenilir bir klinik belirteç olarak kullanılabilir.

Keywords

Abstract

Background: This study aims to evaluate the relationship between appendiceal perforation and total serum bilirubin (TSB) and C-reactive protein (CRP) levels in children.

Materıals and Methods: A total of 220 patients who underwent appendectomy in our department were included in the study. Patient age, gender and preoperative CRP and TSB levels were recorded. Patients were divided into two groups according to postoperative histopathology as Acute Appendicitis (AA) or Perforated Appendicitis (PA). Both groups were compared using the chi-square test. Regression analysis was performed for independent variables.

Results: Hyperbilirubinemia was detected in 82 of 220 patients who underwent appendectomy. Hyperbilirubinemia occured in 54 (75%) of the 72 patients in the PA group, in 28 (19%) of the 148 patients in the AA group. Mean value for total serum bilirubin level was found to be statistically significantly higher in the PA group (p<0.05). CRP value; increased in in 50 (34%) patients in the AA group, while it increased in 65 (90%) patients in the PA group. CRP levels in patients with perforated appendicitis were statistically significantly higher in the PA group (p<0.005). CRP and total serum bilirubin levels were found to be statistically significantly higher in the PA group compared to the AA group.

Conclusions: Since their is an inexpensive, simple, and easily available tests in every laboratory, measurement of CRP and TSB levels can be used as a reliable clinical marker to support the diagnosis in patients with clinical suspect of complicated appendicitis.

Keywords