Türkiye’de Ele Gelmeyen Testis Hastalarına Güncel Yaklaşım Farklılıkları

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 36, Sayı 2
Number of pages: 26-33
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Giriş

İnmemiş testis erkek yenidoğanlarda yaşamın ilk yılında %0.8-2 sıklığında raporlanmıştır, bunların yaklaşık %20-35’i ele gelmeyen testistir ve ele gelmeyen testislerin yaklaşık %40-60‘ında ekplorasyonla artık doku veya nubbin yapı saptanır. Testis dokusunun ele gelmediği hastalarda, karın içinde, inguinal kanalda veya ektopik bir pozisyonda testis veya testis kalıntısı olan nubbin bir doku bulunabilir. İnmemiş testis nedeni ile yapılan inguinal eksplorasyonların yaklaşık %8-10‘unda testiküler agenezi veya atrofi saptanır.

Bu anket çalışması ile yönetiminde ortak konsensus olmayan ele gelmeyen testis olgularına farklı yaklaşımları değerlendirmeyi amaçladık. Bu sayede hem çocuk cerrahları ve çocuk ürologlarının tercihleri daha net ortaya konulabilecek hem de sonuçları daha net öngörülebilecektir.

Gereç ve Yöntemler

Google Forms üzerinden hazırlanan anket soruları mail yoluyla 459 çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisi uzmanına gönderildi.

Bulgular

Çalışmayı 90 cerrah cevapladı. Operasyon öncesi USG istenme %74, operasyona laparoskopi ile başlama %44 oranında tercih edildi. Yüksek yerleşimli inmemiş testislerde; hiçbir işlem yapmadan inebildiği yere kadar indirme  %29, iki aşamalı Stephan-Fowler (SF) ise %37 oranında tercih edildi. Nubbin yapının çıkarılması %87 oranında tercih edildi. Tek testisi olan ve bu testis skrotumda yer alan hastalara %72 sıklıkta ek işlem yapmama tercih edildi.

Sonuçlar

Ele gelmeyen testislerde standart uygulanan protokoller kesinleşmemiş olup, uzlaşı için uzun süreli takipli, çeşitli yöntem ve tekniklerin karşılaştırıldığı, atrofi yüzdelerinin bakıldığı randomize kontrollü büyük kapsamlı ulusal çalışmalara gerek olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Background

Undescended testis has been reported with a frequency of 0.8-2% in the first year of life in male newborns, approximately 20-35% of which are nonpalpable testicles, and exploration reveals residual tissue or nubbin structure in approximately 40-60% of nonpalpable testis. In patients testicular tissue is not palpable, nubbin tissue with testis or testicular remnant may be present in the abdomen, in the inguinal canal, or in an ectopic position [5]. Testicular agenesis or atrophy is detected in approximately 8-10% of inguinal explorations for undescended testis.

With this survey study, we aimed to evaluate different approaches to nonpalpable testis cases that do not have a common consensus in management. In this way, the preferences of both pediatric surgeons and pediatric urologists will be revealed more clearly and the results will be predicted more clearly.

Materials and Methods

Questionnaires prepared via Google Forms were sent to 459 pediatric surgeons and pediatric urology specialists via e-mail.

Results

90 surgeons responded to the study. Preoperative USG was preferred in 74%, and starting the operation with laparoscopy was preferred in 44%. In highly located undescended testicles; lowering as far as it can go without any operation was preferred by 29%, while the two-stage Stephan-Fowler (SF) was preferred by 37%. Removal of the nubbin structure was preferred at a rate of 87%. Patients with a single testis and this testicle located in the scrotum 72% were preferred not to perform additional procedures.

Conclusions

The standardized protocols in nonpalpable testicles have not been finalized, and it is thought that large-scale randomized controlled national studies with long-term follow-up, comparing various methods and techniques, and looking at the atrophy percentages are needed for consensus

Keywords