Çocuklarda Covıd-19 Pandemisi Akut Apandisiti Nasıl Etkiledi ?

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 37, Sayı 2
Number of pages: 61-68
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Pandemi sürecinde akut apandisitli çocuk olguların klinik durum ve sonuçlarındaki değişiklikleri ortaya koymayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Şehrimizde, 1 Mart-31 Mayıs 2019 (grup-B) ve 1 Mart-31 Mayıs 2020 (grup-A) tarihleri ​​arasında akut apandisit nedeniyle apendektomi yapılan çocuk hastaların verileri geriye dönük olarak incelendi. Tüm veriler değerlendirildi, gruplar karşılaştırıldı ve istatistiksel olarak analiz edildi.

Bulgular: A grubunun (n=29), (9 kadın, 20 erkek) yaş ortalaması 12.69 yıl, B grubunun (n=65) (21 kadın, 44 erkek) yaş ortalaması 11.12 yıl idi. Apendektomili hastaların, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla COVID-19 salgını sırasında önemli ölçüde azaldığı bulundu. Grup-A'da ortalama semptom süresi grup-B'ye göre anlamlı olarak daha uzundu (p<0,001). Grup-A'da geç başvuru oranı Grup-B'ye göre daha yüksekti (p=0.012). Ortalama beyaz kan hücresi (WBC) sayısı iki grup arasında farklılık göstermezken, ortalama C-Reaktif  Protein (CRP) seviyeleri grup-A'da grup-B'ye göre anlamlı derecede yüksekti (p<0,001). Grup-A'da 7, grup-B'de ise 10 hastada komplike apandisit görüldü (p=0,532). Grup-A'da operasyon süresi anlamlı olarak daha yüksekti (49,82±19,09 dk ve 40,15±11,61 dk). Grup-A'da (4 hasta), grup-B'ye (1 hasta) göre postoperatif drenaj uygulanan hasta oranı anlamlı olarak daha yüksekti.

Sonuç: Çalışmamız COVID-19 pandemisi sırasında hastanemize başvuran akut apandisitli hastaların sayısının önemli ölçüde azaldığını, sağlık kuruluşlarına geç başvuru nedeniyle komplike apandisit ve daha ağır klinik belirtilerle karşılaşma olasılığının arttığını göstermiştir.

Keywords

Abstract

Aim: The aim of this study was to reveal the changes in the clinical status and results of pediatric cases with acute appendicitis during the COVID-19 pandemic.

Materials and Methods: The data of pediatric patients who underwent appendectomy for acute appendicitis between March 1 and May 31, 2019 (group B) and March 1 and May 31, 2020 (group A) in our city were reviewed retrospectively. All data were evaluated and the groups were statistically compared.

Results: The mean age of group A (n=29, 9 female, 20 male) was 12.69 years, and the mean age of group B (n=65, 21 female, 44 male) was 11.12 years. It was found that the number of patients undergoing appendectomy decreased significantly during the COVID-19 pandemic compared to the same period of the previous year. The mean duration of symptoms was significantly longer in group A compared to group B (p<0.001). Late admission rate was higher in Group A compared to Group B (p=0.012). While the mean white blood cell (WBC) count did not differ between the two groups, mean C-Reactive Protein (CRP) levels were significantly higher in group A compared to group B (p<0.001). Complicated appendicitis was observed in 7 patients in group A and 10 patients in group B (p=0.532). Duration of surgery was significantly higher in group A (49.82±19.09 min and 40.15±11.61 min). The rate of patients who underwent postoperative drainage was significantly higher In group A (4 patients) compared to group B (1 patient).

Conclusion: The results of this study showed that the number of patients with acute appendicitis who applied to our hospital decreased significantly during the COVID-19 pandemic, and the incidence of complicated appendicitis and more severe clinical symptoms increased due to late admission to healthcare institutions.

Keywords