Turkish Journal of Pediatric Surgery

Bilge Türedi Sezer1, Fatih Çelik1, Yusuf Çalışkan2, Turgut Türkel2, Mehmet Emin Balkan1, Nizamettin Kılıç1

1Department of Pediatric Surgery, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa, Türkiye
2Department of Pediatric Surgery, Bursa Doruk Hospital, Bursa, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Abdominal kitle, asit, çocuk, miliyer tüberküloz.

Özet

Tüberküloz dünya çapında, özellikle gelişmekte olan ülkelerde halen önemli bir hastalıktır. Miliyer tüberküloz, çocuklarda önemli bir tanı olup, acil tedavi gerektirir. On beş yaşında erkek hasta kronik karın ağrısı, kilo kaybı ve asit semptomlarıyla abdominal kitle açısından araştırıldı. Ultrasonografide sol paraumblikal alanda, 4.5x4x4 cm boyutunda sistik veya solid komponenti net ayırt edilemeyen bir kitle saptandı. Laparotomi sırasında intestinal yüzeylerde, periton ve kalınlaşmış omentumda yaygın punktat granülomlar görüldü. Muhtemel tüberküloz ön tanısı ile doku biyopsileri alındı. Patolojik incelemede kazeifikasyon nekrozu içeren granülomatöz enflamasyon saptandı. Sonuç olarak, abdominal tutulumlu miliyer tüberküloz hastalığın nadir bir formu olup, akciğer tüberkülozu olmayan çocuk hastalarda da görülebilir. Asit sıvısının perkütan örneklemesi tanıda yeterli olmayabilir. Çocuklarda abdominal tüberkülozun tanı ve zamanında tedavisi için doku örneklemesi en uygun yöntemdir.