Turkish Journal of Pediatric Surgery

Musa Abeş1, Hasan Öğünç Apaydın1, Mehmet Şirik2, Burçin Pehlivanoğlu3, Fatih Üçkardeş4

1Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Adıyaman
2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Adıyaman
3Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarı, Adıyaman
4Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Adıyaman

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, çocuk, nonoperatif tedavi, cerrahi tedavi

Özet

Amaç: Bu çalışmada, antibiyotik veya cerrahi tedavi uygulanan akut apandisit olgularının klinik, laboratuvar ve radyolojik özelliklerini ve nonoperatif tedavinin etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem: Akut apandisit tanısıyla çocuk cerrahisi kliniğinde yatarak tedavi gören 205 olgunun kayıtları değerlendirildi. Olguların tümü, yaş, cinsiyet, karın ağrısının başlamasıyla hastaneye müracaat arasında geçen süre, fizik muayene bulguları, beyaz küre sayısı, apendiksin çapı, fekalit, serbest sıvı, apandisitin tipi, antibiyotik tedavisi, cerrahi tedavi, tedavinin etkinliği, nüks, komplikasyon, hastanede yatış süresi ve takip süresi açısında değerlendirildiler.

Bulgular: Toplam 205 olgunun 120’sine (%58,53) başlangıçta yalnızca antibiyotik tedavisi uygulanmış, 85’i ameliyata alınmıştı. Semptomun başlamasıyla tanı arasında geçen zaman, fizik muayenede yaygın peritoneal irritasyon bulguları, fekalit ve karın içi sıvı sıklıkları ve apendiks çapı cerrahiye giden grupta, antibiyotikle tedavi edilen gruba göre daha fazlaydı. Başlangıçta yalnızca antibiyotik tedavisi uygulanan 120 olgunun 108’inde (% 90) tedavi başarılı olmuştu. Apendiks çapı, fekalit sıklığı, tedavi başlandıktan sonra bakılan beyaz küre sayısı ve kan şekeri düzeyi antibiyotik tedavisi etkin olmayan olgularda daha yüksek bulundu.

Sonuç: Komplike olmayan akut apandisitli olgularda antibiyotikle nonoperatif tedavi yüksek oranda etkili olmuştur. Akut apandisitin tedavisi standart bir cerrahi veya antibiyotik tedavisi yerine olgunun klinik, laboratuvar ve radyolojik özellikleri ile apandisitin seyrine göre dinamik olmalıdır

Atıf vermek için: Abeş M, Apaydın HÖ, Şirik M, ve ark. Akut apandisitli çocuklarda antibiyotik ve cerrahi tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. Çoc. Cer. Derg. 2019;33(2):50-9.