Turkish Journal of Pediatric Surgery

Ufuk Ateş+1, Anar Gurbanov1, Ergun Ergün2, Gülnur Gollu1, Nil Yaşam Taştekin3, Meltem Bingöl Koloğlu1, Aydın Yağmurlu1, Ahmet Murat Çakmak1, Hüseyin Dindar1

1Ankara Üniversitesi, Tıp Fakultesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Bölümü, Ankara, Türkiye
3Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kırşehir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, çocuk, apendiks çapı, radyoloji uzmanı, ultrasonografi

Özet

Amaç: Ameliyat öncesi ultrasonografi (USG) ile ölçülen apendiks çapı ile ameliyat sırasında manuel ölçülen apendiks çapını karşılaştırarak radyoloji uzmanı deneyiminin apandisit tanısındaki önemini belirlemektir.

Yöntemler: Akut apandisit nedeniyle laparoskopik apendektomi yapılan 50 hastanın sosyodemografik verileri, ameliyat öncesi USG sonuçları, USG yapan radyoloji uzmanlarının deneyim süreleri, ameliyatta manuel ölçülen apendiks çapları değerlendirildi. USG yapan radyoloji uzmanları deneyimlerine göre üç gruba ayrıldı. Apendiks çapları, USG ve ameliyat sırasında yapılan ölçümlerin uyumu açısından radyoloji uzmanı deneyim gruplarına göre karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastaların 32’si (%64) erkek, 18’i (%36) kızdı. Hastaların ortanca yaşı 10 (5-18) du. Deneyimi daha yüksek olan radyoloji uzmanları tarafından ölçülen apendiks çaplarının ameliyat sırasında ölçülen apendiks çaplarıyla olan uyumunun daha fazla olduğu gözlendi.

Sonuç: USG akut apandisitin tanısında ilk tercih edilen görüntüleme yöntemidir. USG net bilgi veremediğinde akut apandisit tanısında bilgisayarlı tomografi gibi daha ileri radyolojik tetkiklerin yapılmasını öneren çalışmaların aksine daha deneyimli bir radyoloji uzmanı tarafından USG tetkikinin tekrarlanması daha az invazivdir ve tanıya gitmede yarar sağlayabilir

Atıf vermek için: Ateş U, Gurbanov A, Ergün E ve ark. Akut apandisitli çocuklarda apendiks çapının ölçülmesinde radyoloji uzmanının deneyiminin etkisi. Çoc. Cer. Derg. 2019;33(1):8-11.