Turkish Journal of Pediatric Surgery

Neslihan Gülçin, Deniz Uğurlu, Sinem Aydöner, Gürkan Erkoç, Ali İhsan Anadolulu(0000-0002-9742930X), Çiğdem Ulukaya Durakbaşa

Göztepe Prof.Dr.Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul-TÜRKİYE

Anahtar Kelimeler: Sindirim sistemi bezoarı, Trikofaji, Karında kitle, Trikobezoar, Fitobezoar

Özet

Amaç: Bu çalışma, on bir çocukta sindirim sistemi bezoarlarının klinik özelliklerinin, tanı ve tedavisinin retrospektif olarak değerlendirilmesi amacıyla planlandı.

Yöntem: 01.Ocak.2010-01.Ocak.2022 arasında sindirim sistemi bezoarı nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan tüm hastaların klinik başvuru yakınmaları ve poliklinik izlem sonuçları geriye dönük olarak değerlendirildi. Ayrıca telefonla aranarak ameliyat sonrası dönem sorgulandı. Etik kurul onayı alındı (2020-394).

Bulgular: Değerlendirilen dönemde sindirim sistemi bezoarı nedeniyle cerrahi tedavi yapılan 11 hasta vardı. Ortalama yaş 11,05±5,79 yıldı. Hastaların 9'u (%81,8) kız, 2'si (%18,1) erkekti.. Altı hastada (%54.5) gastrik bezoar, 5 (%45.4) hastada intestinal bezoar saptandı. Hastaların 8’i (%72,7) trikobezoar, 3’ü (%27,2) fitobezoardı. Başvuru yakınmaları 6 (%54,5) hastada karında epigastrik bölgede ele gelen kitle, 5 (%45,4) hastada karın ağrısı ve kusma, 4 (%36.3) hastada ise birden fazla yakınma mevcuttu. 5 hastada (%45,4) trikofaji vardı. Bir hastada Down Sendromu vardı ve tetkikleri neticesinde aynı zamanda konjenital duodenal web saptandı. Hastaların tamamı ameliyat edildi. Ameliyat öncesi dönemde hastaların 7’sinde (%63,6) bezoar tanısı konulabilmişti. Bir hasta ilk ameliyatından 3 ay sonra ince barsak bezoarı nedeniyle 2.kez ameliyat edildi. Takip süresi 5±2,4 yıldı.

Sonuç: Bezoar semptomları birçok sindirim sistemi hastalığını taklit edebilir. Mide bezoarları en sık karında kitle ile gelen ve trikofaji yakınması olan genç kızlarda saptanmaktadır. Bu hastalarda ameliyat öncesi anamnez ve tetkiklerin yardımıyla tanı konulması genellikle mümkündür. Sindirim sistemi bezoarları ise daha sıklıkla akut karın bulguları ile başvurmakta ve ameliyat esnasında tanı almaktadırlar. Tedavi hemen her zaman cerrahidir. Cerrahi esnasında rezidü bezoar açısından dikkatli olunmalı ve nükslerin önlenmesi için ise hastaların psikiyatri polikliniklerine yönlendirilmesi önem taşımaktadır.

Cite as: Gülçin N, Uğurlu D, Aydöner S, Erkoç G, Anadolulu Aİ, Ulukaya Durakbaşa Ç. Sindirim sistemi bezoarları: 10 Yıllık deneyim. Coc Cer Derg/Turkish J Ped Surg 2022;36(3): 1-5.