Turkish Journal of Pediatric Surgery

Sefa Sağ1, Levent Elemen1, Halil İbrahim Çakmak2, Ahmet Salih Calapoğlu2, Kaan Masrabaci1

1University of Health Sciences, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, İstanbul/ Turkey
2Rize Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Rize/Turkey

Anahtar Kelimeler: Çocuk, spontan pnömotoraks, retrospektif çalışma

Özet

Amaç: Çalışmamızdaki amacımız çocukluk yaş grubunda oldukça nadir görülen primer spontan pnömotoraks (PSP) ile ilgili, iki merkezin takip ve tedavi deneyimlerini literatür ışığında sunmaktır.

Yöntem: Çalışmada, 1 Agustos 2016 ve 1 Agustos 2021 tarihleri arasında iki merkeze başvuran PSPli hastaların yaş, cinsiyet, boy, vücut kitle indeksi (VKİ), başvuru şikayeti, radyolojik bulguları, pnömotoraks yüzdeleri, takip ve tedavi kayıtları geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: Çalışmaya 23 hasta dahil edildi. Hastaların 21’ i (%91.3) erkek, 2‘si (%8.7) kızdı ve yaş ortalaması 16.4±0.6 yıldı. Boy ortalaması 180.8±7.9 cm, VKİ’si 21.1±2.6 kg/m2 idi. Olguların başlıca şikayetleri göğüs ağrısı, solunum sıkıntısı, öksürük ve omuz ağrısıydı. Tüm hastalara başvuru anında postero anterior akciğer grafisi çekildi. Persistan hava kaçağı olan, rekürrens gelişen ve akciğer grafisiyle tanıdan emin olunamayan 9 olguya (% 40.9) toraks bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi. Olguların ilk başvurularında pnömotoraks yüzdesi %15 in altında olan 5 hastaya konservatif tedavi (nazal oksijen 2-4 lt/dk), diğer 18 hastaya tüp torakostomi uygulandı. Çalışmamızda 8 (% 36.3) olguya video yardımlı toraks cerrahisi (VATS) yapıldı. Çalışmamıza dahil edilen 4 (%18.1) olguda rekürrens gelişmişti.

Sonuç: Çocukluk çağı PSP’ lerinde tanı, tedavi ve takip sürecinde standart bir yaklaşım yoktur. Standart yaklaşımın sağlanması amacıyla yeni ve prospektif çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. Çocukluk çağı PSP tedavisinde VATS’ ın etkili bir cerrahi metot olduğunu ve BT’ nin yararlı ve gerektiğinde başvurulabilecek bir tanı aracı olabileceğini düşünmekteyiz.

Cite as: Sağ S, Elemen L, Çakmak Hİ, Calapoğlu AS, Masrabaci K. Çocukluk Çağı Primer Spontan Pnömotoraks Olgularına Yaklaşım. Coc Cer Derg/Turkish J Ped Surg 2022;36(1): 1-5. doi: 10.29228/JTAPS.53851