Turkish Journal of Pediatric Surgery

Mustafa Okumuş1, Utku Alkara2, Hakan Sarbay3, Avni Atay3, Barış Malbora3

1Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Girişimsel Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakil Ünitesi, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Ultrasonografi, perkütan santral venöz kateterizasyon, Hickman kateter, çocuk has- talıkları, hematolojik ve onkolojik hastalıklar

Özet

Amaç: Uzun süreli tedavi gerektiren kronik hastalıklarda hem tedavi devamını sağlamak hem de günlük kan örneği alımını kolaylaştırmak için kalıcı tünelli santral venöz kateterlere (KTK) ihtiyaç duyulur. Bu çalışmanın amacı çocuklarda ultrasonografi (USG) eşliğinde kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi işlemi ile ilgili olarak sonuçlarımızı değerlendirmek ve deneyimimizi aktarmaktır.

Yöntem: Kliniğimizde 2015 ve 2020 yılları arasında USG-eşliğinde kalıcı tünelli kateter yerleştirilen hastaların dosyaları geriye dönük olarak tarandı. Hastaların demografik özellikleri gelişen kateter komplikasyonları ve kateter kalış süreleri değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 461 hasta çalışmaya dahil edildi. 296 (%57,7) erkek ve 195 (%42,3) kız hastadan oluşan grubun yaş ortalaması 10,6±4,04 olarak bulundu. Çalışma süresi içinde 409 hastaya bir kez, 41 hastaya 2 kez, 10 hastaya 3 kez ve 1 hastaya 4 kez olmak üzere 525 KTK takılmıştır. Gelişen komplikasyonlar nedeniyle toplam 56 kateter revizyonu yapıldı ve 8 hastaya da relaps nedeniyle tekrar kateter takıldı. Kateter revizyonlarının en önemli sebebini kateter enfeksiyonları oluşturuyordu (%55,3 n=31). Kateter kalış süreleri 1-489 gün arasında değişirken ortalama süre 204±119 gün olarak bulundu. Toplam kateter gün sayısı ise 107,165 kateter/gün olarak saptandı. Bu süre içinde kateter ilişkili toplam 360 enfeksiyon saptandı (3,35/1000 kateter/gün). En sık gram (+) kok enfeksiyonları saptanırken, Stafilococcus aureus (n=104) en sık izole edilen mikroorganizma idi.

Sonuç: USG-eşliğinde kalıcı tünelli kateter takılması işleminin perioperatif komplikasyon oranları önemli ölçüde düşüktür. Yaş sınırı olmaksızın tüm çocuk hastalarda güvenle kullanılabilir. Kateter enfeksiyonları eğitimli personel ile en aza indirilebilir. İnternal juguler ven kateterizasyonunda giriş yeri olarak servikal bölgede klavikulanın hemen üzeri tercih edilirse katlanma ile ilgili sorunlar daha aza indirilebilir.

Cite as: Okumuş M, Alkara U, Sarbay H, Atay A, Malbora B. Çocuk hematolojisi ve onkolojisi hastalarında, ultrason eşliğinde 525 kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi işleminin geriye dönük değerlendirilmesi. Çoc. Cer. Derg. 2021;35(3):124-31.