Turkish Journal of Pediatric Surgery

Saied Aslanabadi, Davoud Badebarin, Nazila Hasanzadeh Ghavifekr, Sina Aslanabadi, Sina Zarrintan, Amir Hossein Ladan, Ebrahim Farhadi

Tabriz University of Medical Science Department of Pediatric Surgery, Tabriz, Iran

Anahtar Kelimeler: İntususepsiyon, Salin lavman, ultrasonografi

Özet

Amaç: İntususepsiyon, ameliyatsız tedavi yöntemlerinin önemli bir rol oynadığı bebekler ve küçük çocukları ilgilendiren yaygın bir durumdur. Bu çalışmanın amacı, intususepsiyonlu hastalarda ultrason kılavuzluğunda yapılan salin lavmanla redüksiyon konusundaki 20 yıllık tecrübemizi sunmaktır.

Yöntem: Ocak 1999 - Aralık 2018 tarihleri arasında 20 yıllık süreyi kapsayan bu retrospektif çalışma, Ocak 1999’dan Aralık 2018’e kadar Tebriz çocuk hastanesinde İran’da gerçekleştirildi. Çalışmaya dahil edilen adaylar, intususepsiyon teşhisi konan 0 ila 14 yaş arası çocuklardı. Tedavi seçeneği (cerrahi veya salin lavmanı redüksiyon), salin lavman redüksiyon birincil ve toplam başarı oranı, erken rekürrens oranı, ameliyat ayrıntıları ve sürükleyici noktaları ile birlikte kaydedildi.

Bulgular: İntususepsiyonu olan toplam 1376 hasta çalışıldı. 112 hasta spontan redüksiyon yaşadı ve 1131 hastaya ultrasonografi kılavuzluğunda salin lavman redüksiyonu uygulandı. Birincil girişim hastaların %76,8’inde (874 vaka) başarılı oldu; ancak, hastaların %8,4’ünde (74 vaka) redüksiyondan 48 saat sonra rekürrens kaydedildi. 264 hasta ikinci ve/veya üçüncü redüksiyon için önerildi. Lavman redüksiyon genel başarı oranı %79,9 idi. Başarılı redüksiyonu olan çocukların yaş ortalaması başarısız gruba göre daha düşüktü (1,27±1,27’ye karşı 1,63±1,05; p=0,001). Çilek jölesi dışkısı ve ele gelen kitle bulguları olan hastalarda başarı oranı anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,001). 364 hastaya (%26,5) cerrahi tedavi uygulandı. Sürükleyici nokta 64 hastada fark edildi ve Meckel divertikülü (%63,24) en sık belirlenen patolojiydi.

Sonuç: Ultrason eşliğinde salin lavmanla redüksiyon, uygulanabilir bir yöntemdir ve intususepsiyonun ameliyat dışı yönetimi için etkili ve güvenli bir yöntem olarak önerilmektedir. Başarı oranı yüksektir ve tekrarlayan vakalarda bile uygun hasta seçimi ve tekrarlanan redüksiyon girişimleri ile daha da arttırılabilir

Cite as: Aslanabadi S, Badebarin D, Ghavifekr NH, et al. Twenty years of experience in management of intussusception: Saline enema reduction with ultrasound guidance. Çoc. Cer. Derg. 2021;35(3):148-54.