Turkish Journal of Pediatric Surgery

Ceren Cesur1, Ayşenur Celayir2

1Bodrum Devlet Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Muğla, Türkiye
2SBÜ İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Hirschsprung hastalığı, duhamel ameliyatı, soave ameliyatı, transanal endorektal Pull-Through, yenidoğan, çocuk

Özet

Amaç: Hirschsprung hastalığı tedavisinde laparotomi, etkilenmiş kolon segmenti rezeksiyonu, fonksiyonel bağırsak segmentinin anüse indirilmesi yönünde pek çok cerrahi teknik geliştirilmiş ve modifiye edilmiştir. Günümüzde azalmış oranlarda olsa da konvansiyonel cerrahi yöntemlerin pek çok erken ve geç dönem postoperatif komplikasyonları vardır. Bu çalışmada, kliniğimizde tek veya iki aşamalı tekniklerle opere edilen Hirschsprung hastalıklı olguların tedavi sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: 2004-2016 yılları arasında Hirschprung Hastalığı nedeniyle opere edilmiş çocukların hastane kayıtları geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, fizik muayene ve rektal tuşe bulguları, radyolojik bulguları, rektal biyopsi sonuçları, cerrahi tedavi yöntemleri ve sonuçlar incelendi.

Bulgular: Çalışmada, 41 erkek (%78,8), 11 kız (%21,2) olmak üzere 1 gün-11 yaş arasında 52 olgu yer almakta olup yaşları 1 gün-5 yaş arasında değişmekteydi (ortalama yaş yenidoğan grubunda 6,8 gün, diğerlerinde 6,3 aydı). Tümü akut veya subakut intestinal obstrüksiyon bulguları ile başvurmuştu. Ayakta batın grafilerinde seviyeler; lavman opakt veya retansiyon grafilerinde geçiş bölgesi ile birlikte opakt retansiyonu izlendi. Rektal biyopsileri aganglionik olan olgulardan 30’unda (%50,7) Duhamel, 12’sinde (%23) Soave, 1’inde Swenson yöntemiyle olmak üzere kolostomili çift seanslı cerrahi tedavi; 9’unda (%17,3) ise kolostomisiz Transanal Endorektal Pull-Through yöntemiyle tek seanslı olarak yapıldı. Çift aşamalı cerrahi yapılan 43 olguda komplikasyon oranı %26,8; tek aşamalı cerrahi yapılan 9 olguda ise komplikasyon oranı %11,1 olarak saptandı. Ameliyat sonrası enterokolit atağı geçiren 22 olguda etkin anal dilatasyon yapılmadığı öğrenildi.

Sonuç: Komplikasyon oranının düşük olmasının yanı sıra yalnızca tek bir operasyonla başarılı sonuçlar elde edilen transanal endorektal pulltrough yönteminde morbidite oranları çok amaliyatlara oranla çok düşüktü. Tuvalet eğitimi başlayana kadar düzenli etkili anal dilatasyon yapılan olgularda enterokolit görülmedi.

Cite as: Cesur C, Celayir A. Çocuklarda Hirschsprung hastalığı cerrahi tedavisi sonuçları: 12 yıllık bir deneyim. Çoc. Cer. Derg. 2021;35(2):56-64.