Turkish Journal of Pediatric Surgery

Yusuf Atakan Baltrak( 0000-0001-8457-5108), Seniha Esin Söğüt, Onursal Varlıklı

SBÜ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Kocaeli, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Pilonidal sinüs hastalığı, kristalize fenol, çocuk

Özet

Amaç: Pilonidal Sinüs Hastalığının (PSH) etiyolojisi hakkındaki tartışma, hastalığın doğuştan mı yoksa edinilmiş mi olduğu üzerine devam etmektedir. Etiyolojik nedenlerin belirlenmesinden sonra yeni pilonidal sinüs tedavi yöntemleri gelişmiştir.

Yöntem: Mart 2020-Agustos 2020 tarihleri arasında çocuk cerrahi kliniğinde PSH tanısı ile kristalize fenol (KF) tedavisi uygulanan hastaların 6 aylık takip sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların yaş, boy, kilo, cinsiyet, beden kitle indeksi, sinüs ağzı sayısı, sinüs ağzı genişliği, sakral çukurluk mesafesi ve görüntüleme yöntemi ile kist çapı ile pilonidal sinüs alanı ölçümü ile değerlendirme yapıldı. Üç hafta ardışık KF uygulamasından sonra iki hafta ara verildi. Her üç haftalık tedavi bir kür olarak kabul edildi. Üç kür sonunda pilonidal sinus boşluğu kapanmayan ve akıntı yakınması devam eden hastalar için KF tedavisi başarısız olarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma dönemi tarihleri arasında kliniğimizde PSH ve en fazla üç sinüs ağzı olan toplam 21 hastaya KF tedavisi uygulandı. KF tedavisi uygulanan hastaların 15’i (%71,4) erkek 6’sı (%18,6) kız idi. Hastaların yaş ortancası 16 (14-17,5) yaş idi. Üç kür tedavi uygulanan iki hastada (%9,5) akıntı yakınmalari devam etmesi nedeniyle tedavi KF tedavisi başarısızlığı olarak değerlendirilerek hastaya cerrahi tedavi planlandı. Hastaların takipleri sonucu elde edilen bulgularda üç hastada (14,2%) uygulanan fenole bağlı ciltte ağrısız geçici dermatit olduğu görüldü.

Sonuç: Çocuk yaş grubunda PSH tedavisinde KF uygulaması, kısa hastanede kalış süresi, poliklinik şartlarında lokal anestezi altında uygulanabilir olması, işlem sonrası düşük komplikasyon ve yüksek başarı oranları ve düşük maliyetli ile her cerrah tarafından kolayca uygulanabilecek kabul edilebilir bir yöntem olarak değerlendirilmelidir.

Cite as: Baltrak YA, Söğüt SE, Varlıklı O. Çocuklarda pilonidal sinüs hastalığı tedavisinde kriztalize fenol uygulaması sonuçları tek merkez deneyimlerimiz. Çoc. Cer. Derg. 2021;35(2):65-70.