Turkish Journal of Pediatric Surgery

Orkhan Farzaliyev, Özlem Boybeyi Türer, Tutku Soyer, Feridun Cahit Tanyel

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Brankiyal yarık kisti, brankiyal yarık fistülü, brankiyal yarık sinüsü, çocukluk çağı

Özet

Amaç: Çocukluk çağı brankiyal anomalilerin klinik ve radyolojik bulgularını anomalinin alt sınıflarıyla beraber değerlendirmek ve cerrahi sonuçlarını tartışmak amacıyla geriye dönük bir çalışma planlandı.

Yöntem: Kliniğimizde 2014-2019 yılları arasında brankiyal yarik anomalisi nedeniyle tedavi edilen olguların medikal kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Olguların demografik özellikleri, klinik ve radyolojik bulguları, cerrahi tedavileri ve klinik seyirleri kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya 18 olgu dahil edildi. Olguların ortanca yaşı 5 yıl (1-14 yıl) olup, kız/erkek oranı 9: 9’du. Başvuru yakınmaları boyun akıntısı (n=13, %72) ve boyunda şişlik (n=3, %17) olmuştu. BY lezyonu 8 hastada sağ (%44), 9 hastada sol (%50), 1 hastada bilateral (%6) yerleşimliydi. Fizik incelemede, 14 hastada fistül ve sinüs orifisi görüldü ve 4 hastada kistik lezyon ele geldi. Olguların %50’sinde (n=9) ultrason yapıldı ve bunların 3’ünde kist tespit edildi. Tüm olgular opere edildi ve 8 olguda merdiven insizyon yapıldı. Fistül traktı 2 olguda farinks komşuluğunda, 10 olguda pretonsiller fossa komşuluğunda, 5 olguda submandibuler bölgede ve 1 olguda dış kulak yolunda sonlanıyordu. Patoloji incelemelerinde BY anomalisine ek olarak 2 olguda inflamasyon ve fibrozis, 1 olguda kıkırdak doku tespit edildi ve örneklerde çok katlı silyalı kolumnar ve çok katlı yassı epitelyum görüldü.

Sonuç: BY anomalilerin tanısında fizik inceleme bulguları önemli yer tutmaktadır. Tedavisi cerrahi olup, lezyonunun tamamının çıkarılması nüksleri engellemektedir. Cerrahide metilen mavisinin kullanımı lezyonun tamamının çıkarılmasında yol gösterici olmakla beraber cerrahi sonuçlara ve nüks oranlarına etkisi halen tartışmalıdır.

Cite as: Farzaliyev O, Boybeyi Türer Ö, Soyer T, Tanyel FC. Çocuklarda brankiyal yarık anomalileri. Çoc. Cer. Derg. 2021;35(1):1-6.

*Bu çalışma 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 3. Uluslararası Pediatrik Endoskopik Cerrahi GrubuOrtadoğu Bölümü Kongresi’nde (2018, İzmir, Türkiye) poster olarak sunulmuştur