Turkish Journal of Pediatric Surgery

Sabriye Dayı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, inguinal herni onarımı, kız çocuk, minimal invazif girişim

Özet

Amaç: İnguinal herni onarımı Çocuk Cerrahisinde en sık yapılan cerrahi işlemlerden birisidir. Tıp alanındaki ilerlemelere paralel olarak inguinal herni onarımında da çok çeşitli laparoskopik teknikler geliştirilmiştir. Burnia tekniği; yayınlanmış son tekniklerden biri olup, kız çocuklarında sütür kullanmadan laparoskopik olarak inguinal herni kesesinin koterizasyonudur. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’den henüz kullanımıyla ilgili bir yayına rastlanmayan Burnia tekniğinin pratikte kullanımının ve postoperatif sonuçlarının incelenmesidir.

Yöntem: Retrospektif olarak Burnia tekniği ile tek merkezde, tek cerrah tarafından ameliyat edilmiş 41 kız çocuğunun demografik özellikleri, preoperatif, peroperatif, postoperatif ve takip sonuçları, komplikasyonları sunuldu. Laparoskopik birinci olarak umbilikal 30 derece Hasson tekniği ile yerleştirilmiş kamera ve ikinci olarak da herni kesesinin koterizasyonu için tek port kullanılmıştır. Herni kesesi karın içine doğru çekilerek koterize edilmiştir.

Bulgular: Burnia tekniği 41 kız çocuğundaki 62 inguinal herni kesesine uygulandı. Yaşları 1,5 ay-16 yaş (ortanca 36 ay), ağırlıkları 3,5 kg-40 kg (ortanca 12 kg) aralığında idi. Preoperatif 15 hasta sağ inguinal herni (%37), 19 hasta sol inguinal herni (%46), 7 hasta bilateral inguinal herni (%17) idi. Ameliyat esnasında tek taraflı inguinal hernilerin 14’ünde karşı tarafında da fıtık kesesi olduğu görülmüş, çift taraflı fıtık oranı %51’e yükselmiştir. Bir hastada overin inguinal kanalda olduğu gözlenmiş, redükte edildikten sonra ameliyatı yapılmıştır. Bir hastada beklenmedik şekilde sağ over torsiyonu saptanmış, detorsiyone edilip aynı seansta fıtık ameliyatı yapılmıştır. Ameliyat süresi tek taraflı fıtık için 5-35 dk. (ortanca 15 dakika), çift taraflı fıtıklarda 8-45 dk. (ortanca 20 dakika) idi. Bu hastaların hiçbirinde peroperatif ve postoperatif komplikasyon gelişmedi. Takip süresi minimum 10 ay, maksimum 3 sene idi. Rekürrens saptanmadı.

Sonuç: Burnia tekniği effektif ve emniyetli olmakla birlikte bu teknik ile karşı taraf ve intraabdominal diğer patolojiler saptanmaktadır. Kozmetik görünüm bir diğer avantajıdır. İşlem olarak sadece herni kesesinin koterizasyonu olması nedeniyle ameliyat süresi olarak oldukça kısadır. Bu teknik ile diğer laparoskopik tekniklerin karşılaştırılması ileriki çalışmada planlanmıştır.

Atıf vermek için: Dayı S. Kızlarda inguinal herni kesesinin laparoskopik koterizasyonu; Burnia tekniği. Çoc. Cer. Derg. 2020;34(3):97-100.

37. Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15-19 Ekim 2019, Ankara & Steps 2019’de sözlü sunum olarak sunulmuştur.