Çocuklarda düşük akımlı priapizm

Author:

Year-Number: 2007-Cilt: 21- Sayı: 3
Number of pages: 154-157
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

AMAÇ: Priapizm cinsel etkinlik ile ilişkili olmayan sürekli ve ağrılı penil ereksiyondur. Çocukluk çağında seyrek olarak görülür. Yüksek ve düşük akımlı olarak iki türü bulunmaktadır. Yüksek akımlı priapizmler sıklıkla perineal travmalara sekonder olarak görülmektedir. Düşük akımlı priapizme neden olan çok sayıda etiyolojik faktör tanımlanmıştır. Düşük akımlı priapizm nedeniyle takip ve tedavi edilen 4 olgunun sonuçlarını irdelemektir. YÖNTEMLER: Kliniğimizde 2004 ve 2007 yılları arasında 4 priapizmli olgu görülmüş ve yatırılarak tedavi edilmiştir. Olguların ikisinde orak hücre anemisi, periton dializi uygulaması ve antihipertansif kullanımı gibi spesifik etyolojik nedenler saptanmış, diğer ikisinde ise herhangi bir neden saptanamamıştır. BULGULAR: Düşük akımlı priapizm tanıları anamnez, fizik muayene, penil dopler ve intrakorporeal kan gazı analizi sonucunda konulmuştur. İki olguda nedene yönelik spesifik tedaviler uygulanmıştır. Birinci olguda intrakavernöz aspirasyon ve adrenalin enjeksiyonu ile sonuç alınamamış, modifiye spongio kavernöz şant uygulaması ile başarılı olunmuş ve işlem sonrası hemen detümesans sağlanmıştır. İki olguda yukarıdaki uygulamalara yanıt alınamaması üzerine kaudal epidural blok ile saatler içerisinde detümesans sağlanmıştır. Dördüncü olguda ise yukarıda belirtilen uygulamalardan sonuç alınamaması üzerine safeno-kavernöz şant uygulaması gerçekleştirilmiş ve hemen detümesans görülmüştür. SONUÇ: Düşük akımlı priapizmli olguların tedavisinde birincil seçenek etiyolojik nedene yönelik spesifik tedavi olmalıdır. Nedene yönelik tedaviye yanıtsız durumlarda intrakavernöz aspirasyon ve adrenalin enjeksiyonu ve ardından minimal invaziv bir girişim olan modifiye spongio kavernöz şant uygulaması denenebilir. Kaudal epidural blok modifiye şantın yetersiz kaldığı durumlarda uygulanabilen etkin bir tedavi modalitesidir. Tüm bu tedavilere yanıtsız olgularda ise seçilecek yöntem safeno-kavernöz şant gibi cerrahi prosedürler olmalıdır.

Keywords

Abstract

OBJECTIVE: Priapism is a sustained, unwanted, and painful erection usually unrelated to sexual activity. It is rarely seen in children and is classified as either low-flow or high-flow. High flow priapism usualy seen secondary to perineal trauma. So many etiologic factors causing to low flow priapism described. In this report, 4 children followed-up and treated due to priapism are reported. METHODS: Between 2004-2007, four patients with low flow priapism were seen in our department. One patient had sickle cell disease and the other one were in the peritoneal dialysis program and were taking antihypertensive treatment. Two patients had no specific etiologic factor for priapism. RESULTS: Low-flow priapism were diagnosed using history, physical examination, penile doppler and intracorporeal blood gas analysis. In two patients, specific treatment for the underlying disease was given. In the first patient needle aspiration with irrigation of two corpora cavernosa using adrenaline solution was done but failed and modified spongio cavernous shunt was successful to achieve detumescence. In two patients caudal epidural block were needed to achieve detumescence in addition to aspiration & irrigation. In the fourth patient none of the above procedures were successful and sapheno-cavernous shunt were carried out to have detumescence. CONCLUSION: In the management of low flow priapism in children, specific treatment of the underlying disease is highly important. In the failure of the specific treatment of the underlying disease, intracavernous aspiration & irrigation and then modified spongio cavernous shunt which is a minimally invasive treatment must be performed. In failed cases caudal epidural block have to be done. If all of the procedures were failed to achieve detumescence, sapheno-cavernous shunt must be done.

Keywords