Turkish Journal of Pediatric Surgery

Ömer Barış Yücel1, Ali Tekin1, Denizay Avcı2, Sibel Tiryaki1, Uygar Bağcı1, İbrahim Ulman1

1Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology, Medicine Faculty of Ege University, Izmir, Türkiye
2Department of Pediatric Surgery, Medicine Faculty of Ege University, Izmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pediatrik üroloji, teletıp.

Özet

Amaç: Bu çalışmada merkezimizde hastaların ve ebeveynlerin televizit memnuniyeti açısından görüşleri değerlendirildi.

Hastalar ve yöntemler: Kasım 2019 - Aralık 2021 tarihleri arasında dahil edilme kriterlerini karşılayan toplam 247 katılımcı (155 erkek, 92 kız; ort. yaş: 76.9 ay; dağılım, 4.9-518.6 ay) çalışmaya alındı. Ebeveynlerin televizit memnuniyetlerini değerlendirmek üzere hazırlanan bir anket, televizit ile değerlendirilen çocukların ebeveynlerine gönderildi.

Bulgular: Gruplar arasında memnuniyet ve kolaylık skorları açısından tanıya göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (sırasıyla p=0.099 ve p=0.243). Ayrıca çalışmamızdaki ebeveynlerin %77’si televiziti yüz yüze (bireysel) yapılan vizitlere benzer buldu.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız kullanım kolaylığı, kısalmış seyahat süresi ve azalmış maliyet açısından televizite ilişkin hasta memnuniyetinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca televizit ebeveynlere işten izin alma konusunda da olumlu yönde olanak sağlamaktadır. Katılımcılarımızın birçoğu pandemi bitiminden sonra da televizite devam etmek istediğini bildirmiştir.