Turkish Journal of Pediatric Surgery

Meltem Çağlar Oskaylı, Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Hüseyin Murat Mutuş, Gonca Gerçel, Erdem Özatman, Burhan Aksu, Itır Ebru Zemheri, Hatice Şeneldir

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul-TÜRKİYE

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Mezenter kisti, Cerrahi, Lenfanjioma, Enterik kist

Özet

Amaç: Mezenter kistleri (MK) nadir görülen intraabdominal benign kistik kitlelerdir. Lenfatik, mezenkimal ve enterik doku kaynaklı olabilirler. Bunlara ek olarak ürogenital kistler, dermoid kist ve psödokistler de bu sınıf içinde incelenir. Her yaşta görülebilirler. Bu çalışmada MK konusunda tek merkez cerrahi deneyiminin paylaşılması amaçlanmıştır.

Yöntem: 2005-2017 yılları arasında MK tanısı alan hastalar geriye dönük olarak tarandı.

Bulgular: Yaş ortancası 26 ay (15 gün-10 yıl) olan 17 MK’lı hasta mevcuttu. Hastaların 9’u (%53) erkek, 8’i (%47) kızdı. 7 hasta karın ağrısı, 7 hasta karın şişliği, 6 hasta kusma ve/veya 1 hasta alt ekstremitede ödem nedeniyle başvurdu. Hastaların 2’si antenatal tanılıydı. Tüm hastalar ultrasonografi ile değerlendirildi. Ayrıca 9 hastaya bilgisayarlı tomografi ve/veya manyetik rezonans görüntüleme yapıldı. Cerrahi girişim olarak 14 hastada total kist eksizyonu uygulandı. Ek olarak bu hastaların 1’ine parsiyel gastrektomi,1’ine ileo-kolik rezeksiyon anastomoz, 2’sine jejunal rezeksiyon anastomoz, 4’üne ise ileal rezeksiyon anastomoz yapıldı. Kalan 3 hastaya ise fenestrasyon ve kist aspirasyonu uygulandı. Çıkarılan kistlerin histopatolojik incelemesi, lenfanjiom (n=8), mezenkimal kist (n=4), enterik kist (n=2), dermoid kist (n=1) ve psödokist (n=1) olarak sonuçlandı. Bir hastada kist duvarından örnek alınmamıştı. Takipte bir hastada rezidü kistik yapılar nedeniyle ileri tedavi gerekti.

Sonuç: MK doğumsal bir anomalidir. Bununla birlikte, herhangi bir yaşta semptom verebilir. Histopatolojik olarak farklı alt gruplarda değerlendirilse de tedavisi tam cerrahi rezeksiyondur. Tutulum yerine ve derecesine göre, cerrahi rezeksiyonun kapsadığı alan değişebilir. Tam olarak rezeksiyon yapılabilen hastalarda uzun dönem takip sonuçları son derece iyidir

Cite as: Meltem Çağlar Oskaylı, Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Hüseyin Murat Mutuş, Gonca Gerçel, Erdem Özatman, Burhan Aksu, Itır Ebru Zemheri, Hatice Şeneldir. Çocuklarda mezenter kistlerinin cerrahi tedavi sonuçları: Tek merkez deneyimi. Coc Cer Derg/Turkish J Ped Surg 2022;36(2): 22-25. doi: 10.29228/JTAPS.54921