Turkish Journal of Pediatric Surgery

Musa Abeş, Hasan Öğünç Apaydın

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Adıyaman

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, çocuk cerrahisi uzmanı, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, anket

Özet

Amaç: Apandisit karnın en yaygın cerrahi patolojisi olmasına karşın, tanı, takip ve tedavisi büyük farklılıklar göstermektedir. Türk çocuk cerrahlarının akut apandisite yaklaşımlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 2014 yılında Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneğine üye 400 çocuk cerrahının adresine elektronik postayla 13 sorudan oluşan anket formu gönderilerek, soruların yanıtlanması istendi.

Bulgular: 400 çocuk cerrahından 102 kişi (%25,5) ankete yanıt verdi. Çocuk cerrahlarının 73’ü (%73) fizik muayene ve ultrasonografiyle, 15’i (%15) fizik muayene ve laboratuvar bulgularıyla, 10’u (%10) çok kesitli tüm batın bilgisayarlı tomografiyle, 2’si (%2) MRG ile akut apandisit tanısı koymaktaydı. Çocuk cerrahlarının 21’i (%21) akut apandisit ameliyatının acil, 60’ı (%60) erken yapılması gereken bir ameliyat, 19’u (%19) acil bir ameliyat olmadığını düşünüyordu. Gece saat 23’ten sonra gelen akut apandisitli hastaya yaklaşımı sorduğumuzda, çocuk cerrahlarının 53’ü (%53) ertesi güne bırakıp ilk olgu olarak aldığını, 20’si (%20) hastanede olduğu takdirde hangi saatte olursa olsun hastayı ameliyata aldığını, 17’si (%17) ertesi güne bırakıp elektif olgulardan sonra aldığını, 10’u (%10) evde olsa bile hangi saat olursa hastayı ameliyata aldığını belirtmişti. Akut apandisitli hastayı ameliyat etmeden yalnızca antibiyotikle tedavi edip etmediğini sorduğumuzda, çocuk cerrahlarının 71’i (%71) tedavide yeri olmadığını, 29’u (%29) seçilmiş bazı olgularda uyguladığını belirtmişti. Ameliyatı nasıl yaptıklarını sorduğumuzda, çocuk cerrahlarının 42’si (%42) açık apendektomi, 36’sı (%36) açık ve 3 portla laparoskopik, 18’i (%18) 3 portla laparoskopik, 4’ü (%4) tek portla laparoskopik apendektomi yaptıklarını belirtmiştiler. Perfore apandisitte, çocuk cerrahlarının 36’sı (%35.64) dren kullanıyordu, 36’sı (%35.64) bazen kullanıyordu, 29’ u (%28.71) kullanmıyordu.

Sonuç: Türk çocuk cerrahlarının büyük çoğunluğu tanıda görüntüleme yöntemlerini kullanmakta, apendektominin acil değil, erken yapılması gereken bir ameliyat olduğunu düşünmekte, büyük bir kısmı dren kullanmakta, apendektomide açık ve laparoskopik yöntemleri birbirlerine yakın oranlarda tercih etmektedir.