Turkish Journal of Pediatric Surgery

Veli Avcı1, Kemal Ayengin1, Mehmet Göksu2

1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, akciğer, rüptür, çocuk

Özet

Amaç: Akciğer kist hidatiğinin en ciddi komplikasyonlarından biri kistin rüptüre olmasıdır. Rüptürü sonrasında asfiksi, anafilaktik şok, akut solunum yetmezliği ve masif hemoptizi meydana gelebilir. Bu çalışmada kliniğimizde takip ve tedavisi yapılan rüptür sonrası akciğer kist hidatik vakalarını sunmayı amaçladık.

Yöntem: Çalışmaya Ocak 2012-Ocak 2021 tarihleri arasında kliniğimizde rüptür sonrası akciğer kist hidatik nedeni ile ameliyatı yapılan 0-18 yaş arası hastalar dahil edildi. Hastaların başvuru yaşı, cinsiyeti, şikayeti, kistin lokalizasyonu ve uygulanan cerrahi teknik değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 60 akciğer kist hidatik vakasının 23 (%38)’ünde rüptür teşhisi konuldu. Rüptür hastaların 12’si (%52) kız, 11’i (%48) erkekti. Ortama yaş 10.2 (5-17) yıldı. En sık başvuru nedeni öksürük ve ateşti. Lokalizasyon olarak en sık sağ lob akciğer tutulumu vardı. Cerrahi işlem esnasında altı (%26) hastaya kapitonaj uygulanırken, 17(%74) hastaya uygulanmadı. Lobektomi yalnızca bir hastada yapıldı.

Sonuç: Akciğer kist hidatiğinde rüptür en korkulan komplikasyondur. Bu yüzden hastalarda rüptür sonrası oluşabilecek komplikasyonlar cerrahi açıdan kısa zamanda değerlendirilmelidir.

Cite as: Avci V, Ayengin K, Göksu M. Çocukluk çağı rüptüre akciğer kist hidatikleri. Çoc. Cer. Derg. 2021;35(3):132-6.