Turkish Journal of Pediatric Surgery

Aysel Gül( 0000-0002-0073-8916), Dilek Aygin

Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, çocuk, adölesan, genel cerrahi

Özet

Amaç: Meme kanseri, morbidite ve mortalite oranlarının giderek artmasıyla dikkati çeken küresel bir halk sağlığı sorunudur. Yetişkinlerin aksine çocuk ve adölesan dönem meme kanserleri ender görülmektedir. Risk faktörleri çok iyi tanımlanmadığından, kanser bulguları diğer hastalık bulguları ile karışmakta ve takip/tedavi süreçleri farklılık göstermektedir. Bunun sonucu olarak çocukluk/adölesan meme kanserleri göz ardı edilmektedir. Çocukluk ve adölesan dönem meme kanserlerinin prognozunun iyi olmadığı, sınırlı sayıda görülseler de ölüm oranlarının yüksek olduğu, hasta ve ailesinin yaşamını önemli oranda etkilediği belirtilmektedir. Bu derlemenin amacı, çocuk- luk ve adölesan dönem meme kanserine, tedavi sürecine ilişkin literatürün incelenmesidir. Yan amacı ise, sağlık profesyonellerinin ve toplumun farkındalığını arttırmak, bu konuda çocuk cerrah- larına ve hemşirelerine rehber olmaktır.

Gereç ve Yöntem: 2000-2018 yılları arasında çocukluk ve adölesan dönem meme kanseri ve tedavisine ilişkin verileri içeren 24 olgu sunumuna ulaşıldı.

Bulgular: Çocuk ve adölesanlarda meme kanseri ile ilgili yayınlanan ve ulaşılabilen 24 olguya (10 erkek, 14 kadın) ulaşıldı. Yaş ortalaması 12,19±4,13 olan hastaların patolojileri; sekretuar karsinom (%70,8), infiltratif sekretuar karsinom (%8,3), malign filloid tümör (%8,3), pleomorfik karsinom (%4,2), invaziv duktal karsinom (%4,2), sekretuar adenokarsinom (%4,2) olarak rapor edilmiştir. Sekretuar karsinom hastalarının %26,31’ne modifiye radikal mastektomi, %52,63’üne mastektomi, %10,53’üne meme koruyucu cerrahi, %10,53’üne geniş lokal eksizyon yapılmıştır. Hastaların %33,3’ü adjuvan kemoterapi alırken, %29,2’sine radyoterapi verilmiştir. İki hastada cerrahi sonrası nüks gözlemlenmiştir (3-17 ay sonra; ortanca: 10 ay). Üç hasta cerrahi sonrası metastaz nedeniyle kaybedilmiştir.

Sonuç:<7b> Çocukluk/adölesan dönemde meme maliginiteleri oranla enderdir. Ancak, mortalite oranları sanılanın aksine oldukça önemli düzeydedir. Teşhiste yaşanan güçlükler tedavi sürecini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Tedaviye ilişkin görüş birliği bulunmamakla birlikte, radyoterapi, kemoterapi, meme koruyucu cerrahi, modifiye radikal mastektomi ile radikal mastektomi gibi birtakım yöntemlerin kullanıldığı belirtilmektedir.