Turkish Journal of Pediatric Surgery

Ahmet Hikmet Şahin

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Hidrosalpinks, adölesan kız, çocuk, infertilite

Özet

Hidrosalpinks; fallop tüplerinin tıkanmasına bağlı olarak tüpün sıvı ile dolu duruma gelmesidir. Genellikle cinsel aktif çağdaki kadınlarda enfeksiyon sonrasında fallop tüplerinin tıkanması ile oluşur. Uzun fallop tüplerinin torsiyonu sonrasında ikincil olarak da oluşabilir. Bu makalede, iki adölesan olgu nedeni ile hidrosalpinkse dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.

Birinci olgu; karın ağrısı ve kusma yakınmasıyle getirilen 13 yaşındaki adölesanda alt batın manyetik rezonasn görüntülemesinde sağ adneksiyal lojda 38x51x76 mm boyutlarında kistik lezyon saptandı. Abdominal eksplorasyonda sağ tubal torsiyon (180 derece) ve sağ hidrosalpinks saptandı. Tuba detorsiyone edildi ve hidrosalpinkse marsupializasyon uygulandı.

İkinci olgu; karın ağrısı ve karında ele gelen kitle yakınması olan 16 yaşındaki kız ergende yapılan batın ve pelvik ultrasonografisinde 24x12x35 cm boyutlarında, intraperitoneal izlenimi veren kistik lezyon saptandı. Abdominal eksplorasyonda; tüm batını dolduran sağ hidrosalpinks saptandı. Tubal eksizyon ile tüm hidrosalpinks eksize edildi.

Adölesan kız çocuklarında hidrosalpinks çok nadirdir ve basit yumurtalık kisti olarak yanlış teşhis edilebilir. Alt karın ağrılarında hidrosalpinks de olabileceği düşünülmelidir. Olgular, ileride olası fertilite sorunlarını önlemek açısından dikkatle irdelenmeli, uygun tedavi modalitesi belirlenirken tubal yapışıklık gelişiminin önlemesi hedeflenmeli ve olası sorunlar hakkında adolesan/ergen ve ebeveynlerle ayrıntılı olarak bilgilendirilmelidir.

Cite as: Şahin AH. Adölesan kız çocuklarında hidrosalpinks: İki olgu ne öğretti? Çoc. Cer. Derg. 2021;35(1):45-8.