Çocuk cerrahları ve Whatsapp: Anlık mesajlaşma yazılımının çocuk cerrahisinde günlük kullanımı ile ilgili ilk izlenimler

Author:

Year-Number: 2017-Cilt: 31- Sayı: 3
Number of pages: 89-94
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

GİRİŞ ve AMAÇ: Bir anlık iletişim programı olan WhatsApp sağlık prfesyonellerinin günlük rutinlerine girmiştir. Whtasappın birçok avantajına karşılık bazı potansiyel sorunlar da olasıdır. Bu çalışmada çocuk cerrahları arasında Whatsapp kullanımının sosyal, tıbbi ve günlük kullanım rutinlerini ve risk konusundaki düşünceleri araştırılmıştır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Katılımcılara 10 ana sorudan oluşan bir anket verilerek Whatsapp kullanımına ilişkin tutumları sorgulandı. Yaş, cinsiyet, mesleki statü, çalışılan kurum, Whatsapp kullanım yöntemi ve bu programın kullanımı ile llgili avantaj ve dezavantajlara yönelik düşünceleri ve gelecek beklentileri sorgulandı. Veriler SPSS 22.0 kullanılarak istatistiksel olarak analiz edildi. BULGULAR: 52 çocuk cerrahı anketi yanıtladı. (K/E: 23/29). Avantaj olarak belirtilen ana noktalar kolay iletişim ve meslektaşlar ile kolay konsültasyon olanağı (n: 42) grup mesajları ve hasta hakkında bilgilendirme olanağı (n: 34) medikal görüntülerin paylaşımı (n: 28) idi. Ana dezavantaj noktaları ise zman kaybı (n: 14) tıbbi, etik ve yasal riskler (n: 13) ve özel hayatın ihlaline yönelik çekinceler idi (n: 12). TARTIŞMA ve SONUÇ: Whatsapp çocuk cerrahları tarafında günlük kullanımda önemli yer edinmiştir. Bunula birlike birçok çocuk cerrahı olası bazı riskleri gözardı etmektedir.

Keywords

Abstract

INTRODUCTION: Introduction: Whatsapp, a communication software program has been instrumental in medical professionals’ daily routines. Beyond WhatsApp’s many advantages, some potential risks in its use for medical purposes exist. Here, we investigated WhatsApp use among pediatric surgeons in terms of daily social and medical life routines and risk awareness. METHODS: Using a questionnaire comprising 10 main queries, we investigated the participants' WhatsApp habits. Age; sex; professional status; type of working hospital; social media and WhatsApp use; the purpose, place, and type of WhatsApp use; and opinions regarding the advantages and disadvantages of personal use were all obtained, along with expected future implementations. SPSS 22.0 was used for statistical data analysis. RESULTS: Fifty-two pediatric surgeons working in Turkey were the participants (29 M, 23 F). The main advantages noted by the participants were easy communication between colleagues for consultation (n: 42), group messaging and short briefing (n: 34), and instant sharing of medical images (n: 28). The main disadvantages were time loss (n: 14); medical, ethical, and legal issues (n: 13); and potential privacy act infringement (n: 12). DISCUSSION AND CONCLUSION: Whatsapp use in pediatric surgeons’ daily routines is significant. However, most pediatric surgeons seem unaware of the potential risks of mobile medical communication methods.

Keywords