Turkish Journal of Pediatric Surgery

Aziz Serhat Baykara1, Bahattin Erdoğan2

1Department of Pediatric Surgery, University of Health Sciences, Eskişehir City Hospital, Eskişehir, Türkiye
2Department of Pathology, University of Health Sciences, Eskişehir City Hospital, Eskişehir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı tümörleri, pilomatriksoma, cerrahi eksizyon.

Özet

Amaç: Bu çalışmada pediatrik hastalarda pilomatriksomaya ilişkin deneyimlerimiz sunuldu.

Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2013 - Ocak 2023 tarihleri arasında eksizyonel biyopsinin histopatolojik incelemesi sonucunda pilomatriksoma tanısı konan toplam 86 çocuk (29 erkek, 57 kadın; ort. yaş: 10.8±4.2 yıl; dağılım, 1-18 yıl) çalışmaya dahil edildi. Tıbbi kayıtlardan hastaların demografik özellikleri, semptomları, lezyon yerleri, radyolojik görüntüleme sonuçları ve patoloji raporları kaydedildi.

Bulgular: On yaş altı pilomatriksoma tanılı hasta sayısı 29 (%33.7) iken, 10 ila 18 yaş arası 57 (%66.2) hasta vardı. Olgularımızın 83'ü (%88.3) tek nodül ve üçü (%11.6) çoklu nodül şeklindeydi. Tümör yerleşimi açısından 38'i (%42.6) baş ve boyun bölgesinde, 29'u (%32.5) üst ekstremitelerde, 14'ü (%15.7) gövdede ve sekizi (%8.9) alt ekstremite yerleşimliydi. Bir hasta (%1.1) nüks nedeniyle ameliyat sonrası takip sırasında yeniden ameliyat edildi.

Sonuç: Pilomatriksoma, genellikle çocuk ve ergenlerde görülen diğer cilt altı tümörler ile karışabileceği için cerrahi olarak eksize edilmelidir. Zaman içinde malign transformasyon gösterebilme özelliği de göz ardı edilmemelidir.