Turkish Journal of Pediatric Surgery

Mete Kaya

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Çocuk cerrahları, çocuk cerrahisi, iş gücü, iş yükü.

Özet

Amaç: Bu çalışmada Türkiye’de çocuk cerrahisi uzmanlarının çalışma koşulları, iş gücü ve iş yükü incelendi.

Gereç ve yöntemler: Temmuz 2023 - Ağustos 2023 tarihleri arasında 50 ilden toplam 152 çocuk cerrahı çalışmaya dahil edildi. Katılımcıların mevcut çalışma koşulları, sorunlara çözüm önerileri ve beklentilerini araştırmak üzere bir anket kullanıldı. Sonuçlar yüzdelik ve sayısal olarak tasnif edildi.

Bulgular: Katılımcıların toplam %58’i mesleklerini yapmaktan memnun idi. Artmış iş yüküne rağmen, katılımcıların yarısı çocuk cerrahı sayısının artmasıyla sorunların çözülemeyeceğini belirtti. Katılımcıların yarısı acil olgulara erişkin cerrahlarının müdahale edebileceği görüşündeydi. En önemli sorun, emeğin maddi karşılığının yetersiz olması idi.

Sonuç: Çocuk cerrahisinin iş gücünün önemi ve ihtiyacının doğru belirlenmesi ve iş yükünün azaltılması için meslek kuruluşları ve ilgili kurullar ile çalışılarak geleceğe dönük planlamalar yapılmalıdır.

Atıf: Kaya M. Türkiye’de çocuk cerrahisi uzmanlarının çalışma koşulları, iş gücü ve iş yükü. Turkish J Ped Surg 2023;37(3):84-92. doi: 10.62114/JTAPS.2023.73646.

Çıkar Çatışması

Yazar bu yazının hazırlanması ve yayınlanması aşamasında herhangi bir çıkar çakışması olmadığını beyan etmiştir.

Veri Paylaşım Beyanı:
Bu çalışmanın bulgularını destekleyen veriler talep üzerine ilgili yazardan temin edilebilir.

Finansman

Yazar bu yazının araştırma ve yazarlık sürecinde herhangi bir finansal destek almadığını beyan etmiştir.