Turkish Journal of Pediatric Surgery

Esra Ardahan Akgül1, Birsen Eroğlu2

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Yanık, çocuk, hemşirelik, ağrı.

Özet

Amaç: Bu çalışmada, yanığı olan çocuklarda ağrı deneyimine ilişkin hemşireler tarafından yapılan lisansüstü tezler incelendi.

Hastalar ve Yöntemler: Bu çalışmada, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi veri tabanı kullanılarak yanığı olan çocuklarda ağrı deneyimine ilişkin tüm tezler 10 Temmuz 2023 - 14 Temmuz 2023 tarihleri arasında tarandı. Veri tabanında 432 teze ulaşıldı. Dahil edilme ve dışlanma kriterlerine göre tezler değerlendirildi ve kriterlere uyan altı tez çalışmaya alındı.

Bulgular: Tezlerden üçü yüksek lisans tezi ve üçü doktora tezi idi. Tezlerin yayımlanma zamanı 1999-2022 yılları arasında değişmekteydi. Tezlerin türleri incelendiğinde, ikisi randomize kontrollü, biri yarı deneysel ve üçü tanımlayıcı çalışmaydı. Tezlerden dördünün örneklemini çocuklar, ikisini çocuklar ve ebeveynleri oluşturuyordu. Çalışmaların ikisi pansuman sırasında sanal gerçeklik gözlüğü kullanımının ağrıya etkisini ve biri farklı pansuman materyallerinin ağrıya etkisini inceledi. Bir çalışma yanık ağrısının uykuya etkisini ve bir çalışma taburculuk sonrası sorunlara etkisini inceledi. Bir çalışma ise, çocukların ağrısının belirlenmesi amacıyla yapıldı.

Sonuç: Literatürde yanığı olan çocukların ağrısının azaltılması ya da yönetilmesi amacıyla yapılan tez çalışmalarının sayısı azdır. Ağrının değerlendirilmesi ve azaltılmasına yönelik daha fazla sayıda tez yürütülmesi önerilmektedir.

Atıf: Ardahan Akgül E, Eroğlu B. Yanığı olan çocuklarda ağrı yönetimi ile ilgili hemşirelik alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Turkish J Ped Surg 2023;37(3):105-110. doi: 10.62114/JTAPS.2023.73297.

Yazar Katkıları

Fikir, tasarım: E.A.A.; Denetleme, veri toplanması ve/veya işlemesi, analiz ve/veya yorum, literatür taraması, eleştirel inceleme: E.A.A., B.E.; Yazıyı yazan: E.A.A., P.D.

Veri Paylaşım Beyanı:
Bu çalışmanın bulgularını destekleyen veriler talep üzerine ilgili yazardan temin edilebilir.

Çıkar Çatışması

Yazarlar bu yazının hazırlanması ve yayınlanması aşamasında herhangi bir çıkar çakışması olmadığını beyan etmişlerdir.

Finansman

Yazarlar bu yazının araştırma ve yazarlık sürecinde herhangi bir finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.