Turkish Journal of Pediatric Surgery

Ahmet Gökhan Güler

Sütçü İmam University, Medicine Faculty, Department of Pediatric Surgery, Kahramanmaras-TÜRKİYE

Anahtar Kelimeler: Çocuk, cerrahi, akademik tezler, çocuk cerrahisi

Özet

Amaç: Çocuk cerrahisi uzmanlık tezlerinin konularını, bilimsel dergilerde yayınlanma oranlarını ve yayın olan tezleri incelemek.

Gereç ve yöntem: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezinde 1 Ocak 2010 ile 01 Ocak 2021 yılları arasında yapılmış tüm çocuk cerrahisi uzmanlık tezleri incelendi. Bu tezlerin konusu, tezlerin içeriği, materyal ve metodolojisi, hangi organlar ve hastalıklar üzerine yapıldığı, yayın yapılan tezlerin hangi dergilerde yayınlandığı ve web of science üzerinden kaç atıf aldığına ve impakt faktörleri araştırıldı. Tezler 2010-2014 yılları ile 2015-2020 yıllarını içerecek şekilde iki gruba ayrıldı ve gruplar karşılaştırıldı.

Bulgular: Toplam 238 çocuk cerrahisi uzmanlık tezi 11 yıl içinde yapılmış ve tamamı çalışmaya dahil edildi. En çok 2012 yılında 33 (%13,9) tez yazılmıştır. Deneysel 100 (%42), klinik 138 (%58) çalışma vardı. Klinik çalışmalardan 44(%31,8) prospektif, 94 (%68,2) tanesi retrospektif çalışmaydı. Bilimsel makale olarak 63 (%26,5) tez çeşitli dergilerde yayınlanmıştır. Bunların 37 tanesi Science Citation Index Expanded (SCİ-E), 8 tanesi yurtdışı hakemli dergilerde ve 18 tanesi yerli hakemli dergilerde yayınlanmıştır. SCİ-E yayınlanan 37 makaleden 22 (%59,5) tanesi deneyseldi. Son 6 yılda yapılan tezler ile daha öncesinde yapılan tezler karşılaştırıldığında, deneysel ve klinik çalışmalar açısından anlamlı farklılık yok iken, yayınlanma oranları öncesinde yapılan tezlerde yüksekti (p<0,05).

Sonuç: Çocuk cerrahisi tez konularının dağılımı ile ilgili yıllar içinde farklılık yoktur. Tezlerin bilimsel dergilerde yayınlanma oranı son yıllarda azalmıştır. Tez konusu olarak klinik çalışmalar daha çok tercih edilmektedir fakat deneysel çalışmalar SCI-E dergilere daha çok kabul edilmektedir. Güncel tıbbi bilimsel yayınlar teknoloji ile gelişen sağlık uygulamalarına giderek önem vermektedir fakat bu değişim ve gelişim çocuk cerrahisi tez konularına yansımamaktadır.

Cite as: Ahmet Gökhan Güler. Çocuk Cerrahisi Tezleri ve Tezlerden Üretilen Makalelerin Literatüre Katkısı. Coc Cer Derg /Turkish J Ped Surg 2022;36(2): 37-43. doi: 10.29228/JTAPS.57922