Turkish Journal of Pediatric Surgery

Ali İhsan Anadolulu

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Anahtar Kelimeler: Covid-19, apandisit, çocuk

Özet

Amaç: Bu çalışmada pediyatrik yaş grubunda Covid-19 öncesi dönem ile Covid-19 sonrası dönemde appendektomi olan hastaların demografik verilerinin, appendektomi oranlarının, hastane yatış sürelerinin ve histopatolojik değerlendirme sonuçlarının karşılaştırılması amaçlandı. Yöntem: Mart 2019- Mart 2021 arasında appendektomi olan hastalar geriye dönük olarak tarandı. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, hastane yatış süreleri ve histopatolojik değerlendirme sonuçları karşılaştırıldı.

Bulgular: Covid-öncesi grupta histopatolojik tanısı komplike olan 103 (%19,1), komplike olmayan 388 (%72,1) ve negatif appendektomi olan hasta sayısı 47 (%8,7) idi. Covid-sonrası grupta ise komplike olan 53 (%11), komplike olmayan 393 (%81,4) ve negatif appendektomi olan 37 (%7,7) hasta vardı. İki grubun histopatolojik tanıları karşılaştırıldığında Covid-sonrası grupta komplike olmayan appendektomi oranının arttığı istatiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05).

Covid-öncesi hasta grubunda komplike olmayan appendektomi hastalarının yaş ortalaması, istatiksel olarak daha yüksek bulunmuş olup anlamlıdır (p<0,05). Komplike olan hastaların yaş ortalaması 11,09 (±3,77), komplike olmayanların 12,22 (±3,74) ve negatif appendektomi olan hastaların yaş ortalaması ise 10,02 (±4,29) dir.

Sonuç: Çalışmamızda komplike olmayan apandisit oranı pandemi döneminde artmıştır. Bunun nedeni, muhtemelen, hitap edilen nüfusun pandemi bilincinin gelişmemiş olması sonucunda hastaneye başvuru oranının azalmamasıdır. Hastanelerin sadece acil servis hizmeti vermesi nedeniyle hastaların daha hızlı değerlendirilmesi ve cerrahların sadece acil ameliyatları yapması, hastaların daha hızlı ameliyat edilmesine imkan sağlamıştır.

Cite as: Anadolulu Aİ. Covid-19 pandemisinin pediyatrik yaş grubunda apandisite etkisi. Coc Cer Derg/Turkish J Ped Surg 2022;36(1): 11-14. doi: 10.29228/JTAPS.55769