Hirschsprung Hastalığı'nda Transabdominal Duhamel ve Boley Prosedürlerinin Karşılaştırmalı Sonuçları

Author:

Number of pages: 45-49
Year-Number: 2019-Cilt: 33- Sayı: 2

Abstract

GİRİŞ ve AMAÇ: Hirschsprung Hastalığı (HD), intestinal gelişim sırasında nöral krest hücrelerinin göç başarısızlığından kaynaklanan bir nörokrestopatidir. Aganglionik kolon ile sonuçlanır ve çocuklarda fonksiyonel kabızlığa neden olur. Bu çalışmada Boley ve Duhamel yöntemlerinin ardından HD'li hastalarda istemli barsak hareketleri, dışkı kaçırma ve kabızlık gibi fonksiyonel sonuçları karşılaştırmayı amaçladık. YÖNTEM ve GEREÇLER: Boley veya Duhamel yöntemleri ile abdominal pull through yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara üç aşamalı operasyon uygulandı (ostomi açılması, definitif operasyon ve ostomi kapanması). İstemli bağırsak hareketi, dışkı kaçırma ve kabızlık dahil olmak üzere postoperatif fonksiyonel sonuçları değerlendirmek için Krickenbeck kriterleri kullanıldı. BULGULAR: Hastaların 27'si erkek, 12'si kızdı. 12 hastaya Boley, 27 hastaya Duhamel yöntemi ile pull-through uygulandı. Hastaların çoğunda patoloji rektosigmoid bölgede idi (n: % 28 71.79). Boley grubunda istemli bağırsak hareket oranı% 83,33, Duhamel grubunda% 85,18 idi. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p> 0.05). İki grup arasında dışkı kaçırma sıklığı ve derecesi açısından anlamlı fark bulunmadı (Duhamel% 22,21, Boley% 16,66, p> 0,05). Duhamel grubunda kabızlık Boley grubundan daha fazlaydı (p <0.05). TARTIŞMA ve SONUÇ: Her tekniğin birbirilerine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Definitif cerrahide hangi tekniğin seçildiğinden bağımsız olarak vakaların çoğunda ciddi bir komplikasyona rastlanmaz. Cerrahın alıştığı ve iyi yaptığı tekniği kullanmaya devam etmesi önerilir.

Keywords

Abstract

INTRODUCTION: Hirschsprung Disease (HD) is a neurocristopathy resulting from the migration failure of neural crest cells during intestinal development. It results in aganglionic colon and causes a functional constipation in children. We aimed to compare functional outcomes such as voluntary bowel movements, soiling and constipation in patients with HD following Boley and Duhamel procedures. METHODS: Patients who underwent Boley or Duhamell procedures as definitive pull through were included in the study. All patients underwent a three-stage operation (opening of the ostomy, definitive operation and closure of the ostomy). Krickenbeck criteria were used to evaluate postoperative functional outcomes including voluntary bowel movement, soiling and constipation. RESULTS: 27 of the patients were male and 12 were female. 12 patients underwent Boley and 27 patients underwent Duhamel procedure. In the majority of patients, the pathology was in the rectosigmoid region (n: 28 %71.79). The rate of voluntary bowel movement was 83.33% in the Boley group and 85.18% in the Duhamel group. There was no statistically significant difference between the two groups (p> 0.05). No significant difference was found between the two groups in terms of the frequency and degree of soiling (Duhamel 22.21%, Boley 16.66%, p> 0.05). In the Duhamel group, constipation was more than Boley group (p< 0.05). DISCUSSION AND CONCLUSION: Each technique has advantages and disadvantages compared to each other. In the majority of cases no serious complication is encountered, regardless of which technique is chosen for definitive surgery. It is recommended that the surgeon should continue to use the technique it is accustomed to and does well.

Keywords