Çocukluk çağı over kistlerinde laparoskopik yaklaşımlar

Author:

Year-Number: 2018-Cilt: 32- Sayı: 2
Number of pages: 71-77
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocukluk çağında over kistleri, sadece klinik ve histopatolojik olarak erişkinlerden farklılık göstermemekte aynı zamanda cerrahi tedavileri de farklıdır. Bu çalışmada, laparoskopik olarak tedavi edilen over kistli olguların klinik özelliklerini ve uygulanan cerrahi yöntemleri sunmayı amaçladık. YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2010 ile Nisan 2018 tarihleri arasında over kisti tanısı konulan ve laparoskopik olarak tedavi edilen otuz altı olgu, demografik özellikleri, ameliyat endikasyonları, ameliyat yöntemleri, komplikasyonları ve sonuçları yönünden geriye dönük olarak incelendi. Farklı etiyoloji ve klinik özelliklere sahip olduklarından, hastalar adölesan öncesi ve adölesan yaş grubuna ayrılarak değerlendirildi. BULGULAR: Bulgular Toplamda 36 hastaya over kisti nedeni ile laparoskopi yapıldı (yaş ortalaması: 12,4 yıl). Olguların temel şikayeti, ilk yaşlarda huzursuzluk ve karın ağrısı iken daha adölesanlarda akut karın bulguları ve/veya tekrarlayan pelvik ağrı idi. Adölesan öncesi hastalarda en fazla cerrahi endikasyon torsiyon riski iken, adölesanlarda ise akut karın ağrısı idi. Laparoskopi üç – port tekniği ile yapıldı, ve over koruyucu cerrahi amaçlandı. Uygulanan laparoskopik yaklaşımlar drilling ve fenestrasyon (n: 13), kist eksizyonu (n: 16), salpingooferektomi (n: 2) ve detorsiyon (n: 5)’dan oluşmaktaydı. Preadölesanlarda en sık kist detorsiyonu yapıldı, diğer grupta kist eksizyonu en fazla yapılan işlem idi. Hastaların ortalama hospitalizasyon süresi 3 gündü (1 – 4 gün). Histopatolojik olarak preadölesanlarda en sık follikül kisti, adölesanlarda hemorajik kist saptandı. Hastalarda cerrahiye bağlı komplikasyon veya over kaybı görülmedi. TARTIŞMA ve SONUÇ: Over kistleri, çocuklarda özellikle de adölesanlarda, sık karşılaşılmaktadır. Erişkinlerde tanımlanan kistlerin yönetimi, çocuklarda da standardize edilmeye başlanmıştır.

Keywords

Abstract

INTRODUCTION: Over-cysts in childhood are not only clinically and histopathologically different from adults but also have different surgical treatments. In this study, we aimed to present the clinical features and surgical methods in the cases with ovarian cyst who managed laparoscopically. METHODS: Between January 2010 and April 2018, the clinical records of patients who managed with laparoscopically were reviewed retrospectively. Demographic data, clinical and imaging features, surgical findings and procedures, pathologic features, complications, and outcomes were retrospectively evaluated. RESULTS: Thirty six records were identified over an 8 - year period. The average age was 12,4 years (30 days - 16 years). The main complaints of the cases were uncomfortable and abdominal pain at early ages, and acute abdominal pain and recurrent pelvic pain in adolescents. Because they had different etiology and clinical features, the patients were divided into prepuberty and puberty groups. The prevalence of surgical indications in prepuberty was the risk of torsion, on the other hand the acute abdominal pain in puberty. Laparoscopy performed in patients by three port technique and ovary-sparing surgery was aimed. The laparoscopic procedures were preferred for each patient according to the cyts natives including cyst aspiration with drilling and fenestration (n= 13), cystectomy (n= 15), detorsion (n= 6) and salpingooferectomy (n= 2). Most common procedure was cyst detorsion in pre adolescents, whereas cyst excision was in the others. The overall mean postoperative length of stay was 3 days (range: 1 to 4 days). DISCUSSION AND CONCLUSION: Ovarian cysts are common in children, especially in adolescents. The management of the cysts described in adults has begun to be well standardized in children. Laparoscopy has recently become the gold standard for diagnosis and treatment in patients with ovarian cysts. If the cases are selected, all laparoscopic approaches to the ovarian cysts are effective and safe.

Keywords