İNVAJİNASYON: Bir Taşra Hastanesi Deneyimi

Author:

Year-Number: 2017-Cilt: 31- Ek: 1
Number of pages: 21-25
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: İnvajinasyon, çocukluk yaş grubunda karın ağrısı ve intestinal tıkanmaların sık rastlanan nedenlerinden biridir. Bu çalışmada bir taşra üniversitesi bünyesinde yer alan kliniğimizde son beş yıllık dönemde karşılaşılan invajinasyon olguları ele alınmış, elde edilen bulgular literatür ışığında irdelenmiştir. YÖNTEM ve GEREÇLER: Yöntem: Ocak 2011-Aralık 2015 tarihleri arasında kliniğimizde invajinasyon tanısı ile tedavi gören 40 olgunun kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir. Olguların demografik özellikleri, yakınmaları, tanı yöntemleri, tedavi biçimi ve klinikte yatış süreleri değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler Kruskal-Wallis testi ve Mann Whitney U testiyle istatistiksel analize tabi tutulmuştur. BULGULAR: Bulgular: Olguların 28’i erkek ve 12’si kız olup yaş ortalaması 49 ay olarak bulunmuştur. Başvuru yakınmaları; kusma (%80), karın ağrısı (%85), kanlı dışkı çıkarma (%50) ve karında kitle (%45) olarak saptanmıştır. Tüm olgularda tanı için ultrasonografi kullanılmıştır. Az sayıda olguda direkt grafiler ve bilgisayarlı tomografi kullanılmıştır. Operatif girişim 29 olguda uygulanmış iken son iki yıl içinde 11 olguya hidrostatik redüksiyon tek seferde başarı ile uygulanmıştır. Hiçbir olguda nüks ya da mortalite görülmemiştir. TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Genel durumu bozuk ya da peritonit bulguları olan olgular dışında son iki yılda tüm olgulara hidrostatik redüksiyon başarı ile uygulanmıştır. Konuya ilişkin ulusal literatür incelendiğinde Eğitim hastaneleri dışında da nonoperatif yöntemlerin tercih edilip başarılı bir şekilde uygulandığı göze çarpmıştır. Cerrahi girişim; hastaneye çok geç başvuran ve böylece komplike olan olgular ile nonoperatif tedavinin başarısız olduğu olgulara gerekli olmaktadır.

Keywords

Abstract

INTRODUCTION: Aim: Intussusception is one of the frequent causes of abdominal pain and intestinal obstruction in children. In this study, childhood intussusception cases encountered in a rural area in the last 5 years were evaluated and the results were compared with literature. METHODS: Method: The data of 40 intussusception cases that were treated between January 2011 and December 2015 in a pediatric surgery department were evaluated retrospectively. Demographic features of the cases, diagnostic methods, type of treatment and lenght of hospitalization were evaluated. The data was statistically analyzed by Kruskal-Wallis test and Mann Whitney U test. RESULTS: Result: Twenty eight patients were male and 12 were female. Mean age was 49 months. Main complaints on admission were vomiting (%80), abdominal pain (%85), bloody stools (%50), and abdominal mass (%45). Ultrasonography (US) was the main diagnostic tool in all cases. Plain x-rays and abdominal tomography were used in a few cases. While 29 patients had laparatomy, in the last two years 11 patients were treated succesfully by US guided hydrostatic reduction. There was no recurrence and no mortality in this series. DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusion: US guided hydrostatic reduction was performed successfully in children with good general condition and whithout any signs of peritonitis. National literature revealed that US guided hydrostatic reduction is being successfully used even in non-educational centers. Surgical interventions had been necessary in patients that had late diagnosis that led to complications and in unsuccessful cases.

Keywords