Okul Tatili Dönemlerinin Çocuk Cerrahisi Polikliniğimize Başvuran Olguların Nicel ve Nitel Özelliklerine Etkisi* (*25-28 Ekim 2017 tarihinde Edirne’de yapılan 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur)

Author:

Year-Number: 2017-Cilt: 31- Sayı: 3
Number of pages: 95-98
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocuk cerrahisi polikliniğine başvuran olguların sayı ve niteliklerinin dönemsel olarak değiştiği gözlenmekle birlikte bu konudaki güncel bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada polikliniğimize başvuran olguların okul tatili dönemleri göz önüne alınarak irdelenmesi amaçlanmıştır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada hastaların polikliniğimize başvuru dönemleri birer haftalık üç gruba ayrılmıştır. Grup 1: Yarıyıl tatil dönemi (Ocak 2017). Grup 2: Eğitim-öğretimin aktif olduğu dönem (Nisan 2017). Grup 3: Yaz tatili dönemi (Haziran 2017). Her bir gruptaki hastaların sayı, cinsiyet, yaş ve başvuru nedenleri (hastalıklar) incelenmiştir. BULGULAR: Çalışmamızda toplam 399 olgu değerlendirildi. Grup 1’de 175, grup 2’de 70 ve grup 3’de 154 olgu vardı (p<0,001). Her bir gruptaki erkek olgu sayısı kız olgulardan anlamlı olarak fazlaydı (p<0,001). Tüm gruplar yaş dağılımı açısından benzer özelliklere sahip olup en fazla başvurunun 0-6 yaş aralığında, en az başvurunun ise 15-18 yaş aralığında olduğu görülmüştür (p<0,001). Olgular, başvuruya yol açan hastalıklar açısından değerlendirildiğinde, genitoüriner hastalıkların oranı Grup 1’de %54 (%20’si sünnet istemi), Grup 2’de %50 (%1’i sünnet istemi) ve Grup 3’de %53 (%23’ü sünnet istemi) olarak saptanmıştır. Gastrointestinal sistem ve inguino-skrotal hastalıklarının sıklığı ise %10-20 arasında değişmiştir TARTIŞMA ve SONUÇ: Okul tatili dönemlerinde polikliniğimize başvuran olguların sayısında sünnet istemlerinden kaynaklanan ciddi bir artış saptanmıştır. Genitoüriner sistemle ilgili hastalıklar başta eğitim-öğretimin aktif olduğu dönem olmak üzere tüm dönemlerde en sık başvuru nedeni olmuştur. Poliklinikte çalışan hekim ve yardımcı sağlık personellerinin sayı ve niteliklerinin, bu dönemsel özellikler ve başvuru nedenleri dikkate alınarak planlanmasının sağlık hizmetinin kalitesi açısından yararlı olacağını düşünüyoruz.

Keywords

Abstract

INTRODUCTION: Although it is observed that the number and characteristics of policlinic patients in pediatric surgery changes periodically, our current knowledge upon this subject is very limited. In this study, it was aimed to analyze the cases that admitted to our policlinic by considering the school holiday periods. METHODS: In this study, patient admission periods were divided into three groups of one week. Group 1: Semester holiday (January 2017). Group 2: The period in which education is active (April 2017). Group 3: Summer holiday period (June 2017). The number, age and sex of the cases, and the reason for admission (disease) in each group were investigated. RESULTS: A total of 399 cases were evaluated in our study. There were 175 cases in group 1, 70 in group 2 and 154 in group 3 (p<0.001). In each group, also, the number of boys was significantly higher than girls (p<0,001). Although all groups had similar age distribution, it was found that most policlinic admission occurred at age range of 0-6 year-old with least one at 15-18 year-old (p<0,001). When the reasons for admissions were considered, rates of genitourinary disorders were 54% in group 1, 50% in group 2 and 53% in group 3 with circumcision requests of 20%, 1% and 23%, respectively. Frequency of gastrointestinal and inguinal disorders was ranged between 10 and 20%. DISCUSSION AND CONCLUSION: The number of patients who admitted to our policlinic during school holiday periods increased significantly because of circumcision requests. Diseases related with genitourinary system were the most frequent cause of admission in all periods, especially in educational semesters. We think that to arrange the number of in-department personnels by considering their qualifications, periodic characteristics and reason for admission may be useful from point of quality of health service.

Keywords