Çocuk onkolojik cerrahide minimal invaziv yöntemlerin kullanımı

Author:

Year-Number: 2016-Cilt: 30- Ek: 5
Number of pages: 524-532
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde, cerrahi işlemlerde, minimal invaziv yöntemler (MİY) birçok ameliyatta güvenle ve hatta açık cerrahiye göre bazı üstünlükleri ile çok yaygın olarak kullanılabilmektedir. Solid tümörlerin cerrahisinde önce biyopsi amacı ile kullanılmaya başlanmış, ardından evreleme, rezektabilite, metastatik veya nüks olguların değerlendirilmesi ve primer veya metastatik kitlelerin çıkartılmasında laparoskopik ve torakoskopik yaklaşımlar belirli kurallar ile benimsenmeye başlanmıştır. Ancak, cerrahi onkolojiye ait genel prensiplerin öneminin yanı sıra bu alandaki çalışmaların tamamına yakınının geriye dönük veya gözleme dayalı bildirimler olması ve ulusal ve uluslararası tedavi protokollerinde minimal invazif yöntemlerin çocuk onkolojik cerrahideki öz kılavuzları/yönergelerinin henüz oluşturulmamış olması kısıtlayıcı nedenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Abdominal olarak nöroblastom, adrenal, renal, germ hücreli, pankreas ve karaciğer tümörlerinde, torasik olarak da teratom, nörojenik, lenfoproliferatif ve metastatik tümörlerde MİY kullanılmaktadır.

Keywords

Abstract

Minimally invasive surgery (MIS) has been extensively, and safely used in many operations and even with superiorities over open surgery. In pediatric solid tumors, MIS was previously used with the aim of biopsy and later gained applications in staging and assessment of resectability, evaluation of metastatic and recurrent tumors. In the extirpation of primary, and metastatic mass lesions certain rules have been started to be adopted for laparoscopic, and thoracoscopic approaches. However, apart from the importance of general oncological principles, almost all relevant reports were derived from studies of retrospective or observational design, lack of established national and international summarized guidelines/regulations regarding the use of minimally invasive methods in pediatric oncological surgery encounter us as limitations of the studies. MIS have been used in total excision of neuroblastoma, adrenal, renal, germ cell, pancreas and liver tumors in abdomen, and teratoma, neurogenic tumors, lymphoproliferative and metastatic tumors in thorax.

Keywords