Wilms tümörü: Çocuk cerrahı gözüyle güncel yaklaşımlar ve tedavideki sorunlar

Author:

Year-Number: 2016-Cilt: 30- Ek: 5
Number of pages: 433-440
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Wilms tümörü çocukluk çağının en sık böbrek kaynaklı tümörüdür. Amerika ve Avrupa’da yürütülen çok merkezli uzun dönem çalışmalarda toplanan veriler, tedavi yaklaşımlarını belirlemiş ve hem sağkalım oranlarının artmasını hem de tedaviye ikincil morbiditenin azalmasını sağlamıştır. Erken evre hastalıkta belirli kemoterapi rejimleri ve uygun cerrahi çıkarım ile kür oranları %95’in üzerinde olmasına rağmen, ileri evre hastalık, anaplazi, bilateral tutulum, trombüs varlığında ve eşlik eden sendromu olan olgularda cerrahi yaklaşım ve tedavi seçenekleri ile ilgili tartışmalar devam etmektedir. Uzun dönem sağkalım sağlanabilen olgularda ise erişkin dönemde böbrek işlevlerinin korunması, verilen kemoterapi ve radyoterapinin olumsuz sonuçlarının azaltılması hedeflenmektedir. Bu makalede, Wilms tümörünün tanı ve tedavi aşamalarında dikkat edilmesi gereken noktalar, cerrahi tedavide güncel yaklaşımlar, uzun dönem sağkalım ve renal işlevler hakkındaki verilerin güncel kaynaklar ışığında derlenmesi amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Wilms tumor is the most common renal tumor of childhood. Data collected from multi-centered long-term studies conducted in America and Europe have determined the treatment approaches and also both increased survival and decreased rates of morbidity secondary to treatments. Although cure rates are above 95% in early stage disease with certain chemotherapy regimens and appropriate surgical excision, controversies still exist about surgical approach and treatment modalities in cases with advanced-stage disease, anaplasia, bilateral involvement, thrombus formation and associated syndromes. Preservation of renal functions and alleviation of adverse effects of chemotherapy and radiotherapy are targeted in long-term survivors. The purpose of this article is to review the issues that should be given attention during stages of diagnosis and treatment, long-term survival and renal functions in patients with Wilms tumor in the light of current literature.

Keywords