Pediatrik onkolojide cerrahi ilkeler

Author:

Year-Number: 2016-Cilt: 30- Ek: 5
Number of pages: 405-416
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocukluk çağı kanserlerine multidisipliner yaklaşımda cerrahi önemli bir yere sahiptir. Cerrahi girişimler tümörün tanısında, evrelemesinde ve tedavisinde gerekli olmaktadır. Tümörün türüne göre cerrahi girişimin yeri ve önemi değişmektedir. Lenfomalarda cerrahi sadece tanısal bir role sahipken, Wilms tümöründe cerrahi eksizyon tedavinin en önemli parçasıdır. Tümörlerin cerrahi eksizyonunun zamanı da tümörlerin türüne, kemoterapiye olan yanıtına ve ekollere göre farklılık göstermektedir. Örneğin, Wilms tümöründe Kuzey Amerika yaklaşımında tanı anında tümörün çıkarılması önerilirken Avrupa ekolünde hastalar kemoterapi aldıktan sonra tümörün çıkarılması gerçekleştirilir. Bu makalede çocuk cerrahisi kliniklerinde sık görülen çocukluk çağı kanserlerine güncel cerrahi yaklaşım ve tedavide cerrahların rolü incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Surgery has a critical role in multimodal approach towards childhood cancer. Surgical interventions are required in the diagnosis, staging, and treatment of tumors. Depending on the type of tumor, application site and importance of surgical interventions change. In lymphomas surgery has a role only in diagnosis, however, surgery is an indispensable component of treatment in Wilms’ tumor. Timing of surgical excision differs dependent on the type of tumor, response to chemotherapy, and approaches of treatment groups. For example, in North American approach recommends primary excision of the Wilms’ tumor at the time of diagnosis. In contrast, initial chemotherapy and consequent surgery are advised in European treatment group. In this paper we reviewed current surgical approach and role of surgeons in the treatment of tumors that are frequently seen in pediatric surgery clinics.

Keywords