Deneysel araştırma yöntemleri

Author:

Year-Number: 2016-Cilt: 30- Ek: 1
Number of pages: 7-11
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Deneysel araştırmanın tıbbın gelişmesinde önemli bir yeri vardır. Hayvan deneylerinin tarihçesinde 17. yüzyılın sonları ile 18. yüzyılda başta İngiltere olmak üzere bazı yasal düzenlemelerin yapıldığını görmekteyiz. Daha sonra ise Avrupa Birliği bünyesinde üye ülkelerin uymak zorunda oldukları birtakım düzenlemeler ve standartlar geliştirilmiştir. Ülkemizde de 2004 yılında Hayvanları Koruma Kanunu ile başlayan ve Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu ve Hayvan Deneyleri Yerel Etik kurullarının kurulması ile gelişen yasal ve etik düzenlemeler yapılmıştır. Hayvanlar üzerinde çalışma yapacak araştırıcıların öncelikle yapacakları araştırmanın bilime ne ölçüde katkı yapacağını sorgulamaları gerekir. Hayvanların da acı, ağrı duyan bir canlı olduklarını ve yaşama özgürlüklerinin bulunduğu her zaman akılda tutulmalıdır. Araştırıcıların yönetmelik gereği 80 saatlik eğitimi almaları zorunludur. Deneysel bir çalışmanın başarısı seçilen türün uygun olup olmadığına, genetik ve mikrobiyolojik standartlara ve çevresel faktörlere bağlıdır. Yine araştırıcılar deneyin planlama, yürütme ve değerlendirme süreçlerinde özellikle 3R olarak belirlenen etik konulara (öncelikle alternatif yöntemlerin düşünülmesi, kullanılacak hayvan sayısının minimum olması ve hayvan refahı), asepsi ve antisepsi kurallarına ve cerrahi prensiplere uymak zorundadırlar. Kısaca, insan üzerinde yapılan cerrahi işlemlerdeki uyulması gereken kuralların hayvan deneyleri için de geçerli olduğu bilinciyle deneysel araştırmaların yapılması gerekir.

Keywords

Abstract

Animal experimental research has played a central role in the development of medicine. Animals have been used in research and experimentation since the medical research beginning. Late in the 17th century and 18th century regulations were passed in the UK and other countries againts cruelty to animals. Later on European countries reached an agreement on the regulations and standardization of laboratory animals and experimental studies. Animal Protection Law was issued in our country in 2004 and Animal Experimentation Central Ethics Committee and Animal Experimentation Local Ethics Committees were established. National standards for laboratory animals production and research centers have been determined; training and educational features have been disciplined. All researchers are required to obtain 80 hours training. When planning the experimeental research, the contribution of the study to science must be questioned first. Animals also, are living creatures, they suffer pain and distress, and they have freedom to live. Success or failure in any experimental study depends on the choice of a species, genetic background, microbial status, and environmental factors. Each investigator is obliged to convey the 3Rs (replacement, reduction, refinement) ethical principles, the rules of asepsis and antisepsis and surgical principles. It should be noted that the rules for surgical procedures on human are also valid for experimental studies.

Keywords