Toplumumuzda sünnet uygulamaları ve tarihi gelişimine bir bakış

Author:

Number of pages: 104-120
Year-Number: 2015-Cilt: 29- Sayı: 3

Abstract

İslam inancında sünnet, değişik ülkelerde, geleneklere paralel olarak farklı biçimlerde uygulanagelmiştir. Bu çalışmada, toplumumuzdaki sünnet uygulamalarının tekniği, kullanılan cerrahi aletler, sünnet geleneği açısından özellikle sünnet çocuğu ile ilgili hazırlıklar ve sünnet şenliklerinin Osmanlı’dan günümüze kadar geçirdiği evrim, konu ile ilgili Surname, sünnet şenliklerini ele alan belgeler, kişisel belge ve kolleksiyonlar incelenerek topluca sunulmaya çalışılmıştır. Özellikle Lale Devri’ne ait şenlikleri anlatan eserlerin, o dönemin günlük yaşamı, adetleri, eğlence şekilleri hakkında önemli bilgiler aktardığını da görmekteyiz. Bu şenliklerin toplumun her kesimini kapsaması, sanatta, teknolojide, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesinde, fakir halkın sevindirilmesinde önemli bir rol oynadığı anlaşılmaktadır.

Keywords

Abstract

Circumcision is widely practiced in all Islamic countries.Ceremonies which were programmed for the celebration of circumcisions, vary according to the different nations and civilizations. In this study surgical aspects of circumcision and circumcision festivities in Ottoman period is presented with some historical documents and miniatures. These festivities involved the participation of all levels of the society. Circumcision festivities were a kind of art performance, demonstration of technical developments and various talents. For that reason these festivities contributed to the social and technical progress of the society. Manuscripts with colorful miniatures, gave us a nice profile about the life style of Ottoman period, Ottoman palace and normal people.

Keywords