Yenidoğanlardaki büyük over kistlerinin tedavisi ve laparoskopik yaklaşımın etkinliği

Author:

Year-Number: 2015-Cilt: 29- Sayı: 2
Number of pages: 67-71
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

GİRİŞ ve AMAÇ: Over kistleri radyolojik görüntüleme tekniklerindeki gelişmelere bağlı olarak antenatal dönemde daha sık saptanmaktadırlar. Bu kistler doğum öncesi veya sonrasında çoğunlukla asemptomatik olmakla birlikte, bazen torsiyon veya kist içerisine kanama organ kaybına neden olabilir. Bu çalışmada yenidoğan over kistlerinde erken laparoskopik cerrahi tedavinin over korunmasına etkisi değerlendirilmiştir. YÖNTEM ve GEREÇLER: Son 4 yılda, çapı 5 cm ve üzeri over kisti tanılı hastaların kayıtları geriye dönük olarak incelenmiş; yaş, kist çapı, ultrasonografik kist yapısı, tedavi yöntemi, cerrahi yaşı, yatış süresi ve takip sonuçları değerlendirilmiştir. BULGULAR: Ocak 2010 ve Eylül 2014 tarihleri arası 6 yenidoğan büyük over kisti nedeni ameliyat edilmiştir. Olguların hepsi antenatal olarak 35 ile 38. gestasyonel haftada (ortalama 36.8±1.3 hafta) saptanmıştır. Ultrasonografide kistlerden üçü basit üçü komplike kist olarak rapor edilmiştir. Basit kistlerde ortalama 6.2±1.4 günlük iken laparoskopi yardımlı kistektomi yapılmış, diğer üç hastaya ise ortalama 10±2.1 günlük iken laparoskopi yardımlı ooferektomi yapılmıştır. Ortalama cerrahi süre 23±5 dakikadır. Ortalama yatış süresi 23.7 (23.7±5.8) saattir ve operasyon sonrası sorunsuz seyretmiştir. Örneklerin histopatolojisi over folikül kisti ile uyumlu olarak raporlanmıştır. TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçta beş santimetreden büyük antenatal over kistlerinde tanı konulduğu anda çocuk cerrahıyla konsulte edilmeli, nihai hedef olan over dokusunun korunması amacına ulaşabilmek için, doğumun hemen akabinde hızla erken girişim yapılmalıdır. Laparoskopi yardımlı yaklaşım güvenli, kısa ve çok kolay bir cerrahi olarak tercih edilebilir.

Keywords

Abstract

INTRODUCTION: Ovarian cysts are more frequently diagnosed antenatally due to the advances in imagination studies. They are mostly asymptomatic, but loss of the organ can occur in case of torsion or intracystic bleeding. The aim of this study was to investigate the effect of early laparoscopic surgical treatment of neonatal large ovarian cysts on preserving the ovarian tissue. METHODS: Medical records of patients with ovarian cysts larger than 5 cm in the last 4 years were retrospectively analyzed. Age, cyst diameter, sonographically cyst nature, treatment method, age at surgery, length of hospital stay and outcomes were evaluated. RESULTS: Between January 2010 and September 2014, 6 newborns were treated for ovarian cysts. Gestational age at diagnosis ranged between 35 and 38 weeks with a mean gestational age of 36.8±1.3 weeks. Three of the cysts were simple, and the other 3 were complicated ultrasonographically. For the simple cysts, laparoscopy assisted cystectomy was performed at the mean age of 6.2±1.4 days. The other three patients needed laparoscopy-assisted oophorectomy due to ovarian torsion at the mean age of 10±2.1 days. The mean time of the surgery was 23±5 minutes. The postoperative course was uneventful and the mean time of hospitalization was 23.7 (23.7±5.8) hours. Histopathological examinations of the specimens were reported as ovarian follicular cysts. DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, antenatal ovarian cysts larger than 5cm should be consulted with a pediatric surgeon, and with the aim to preserve the ovarian tissue; immediate intervention should be done after the delivery. Laparoscopy assisted surgery can be preferred due to the safe, short and easy intervention opportunities.

Keywords