Bir eğitim kliniğinin mesane ogmentasyonları deneyimlerini, sorun ve komplikasyonlar ile ilgili gözlemlerini ve çıkarılan dersleri yansıtan klinik bir çalışma

Author:

Year-Number: 2014-Cilt: 28- Sayı: 3
Number of pages: 81-89
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

GİRİŞ ve AMAÇ: Kliniğimizde 1987-2011 yılları arasında değişik nedenlerle mesane ogmentasyonu yapılmış olan hastaların dosyalarını geriye dönük olarak irdelemek, erken ve geç dönemde neo-mesanede saptanan bulguları literatür verileri eşliğinde değerlendirmek, ilgili deneyimi, çıkarılan dersleri aktarmak ve elde edilen kazanımlar ve ortaya çıkan erken–geç sorunlar konusundaki görüşleri paylaşmak. YÖNTEM ve GEREÇLER: 1987-2011 mesane ogmentasyonu yapılmış ve dosyası değerlendirmeye uygun olan 77 hasta çalışmaya alınmıştır. Tüm olgularda operasyon öncesi ve sonrasında idrar/kan analizleri, idrar kültürleri, ultrasonografi, renal sintigrafi, voiding sistoüretrografi, ürodinami ve bazı hastalarda da IVP ve BT gibi ek radyolojik incelemeler ile yapılmıştır. Yetmiş yedi olgunun 22’sinde geç dönemde, boy-kilo ölçümleri, vücut kitle indeksi, kan biyokimyası, ultrasonografi ve/veya direkt üriner sistem grafisi, sistoskopi yapılmış, alınan biyopsi örnekleri histopatolojik olarak değerlendirilmiştir. BULGULAR: Ortalama izlem 11,4 yıl (r: 4-23) idi. 77 olgunun çoğunluğu erkekti (46/31). Ogmentasyon öncesi tanılar: mesane ekstrofisi (41), nörojen mesane (34), mesane ve üretra yaralanması (2) idi. Ortalama ameliyat yaşı 8,5 (r: 1,5-23) idi. Yama olarak 53 (%69) hastada ileum kullanılmıştı. Altmış bir olguda (%79) Mitrofanoff (MTR) zorunlu oldu (appendiks %77, ince barsakla Monti %23). Kırk altı olguda (%69) mesane boynu rekonstrüksiyonu da gerekti. 24/77 olguda tam kontinans mesane boynu kapatılması ile sağlanabildi. Sonuçta 62/77 (%79) hastada tam kontinans sağlandı. Geç dönem ayrıntılı araştırmalar yapılabilen 22 olgu içinden, 2 hastada boy-kilo ve vücut kitle indeksi, 3 hastada üre-kreatinin değerlerinde sorun gözlendi. 11 olguda üriner sistem taşı gözlendi. 19’u endoskopik olmak üzere yapılan 22 histopatolojik araştırmada; ogmentasyon sonrası ilk 5 yıl içinde tümü orijinal mesanede olmak üzere 1 hastada yaygın skuamoz metaplazi, 10 yıldan fazla süre geçmiş grupta ise 1 hastada intestinal, 1 hastada fokal skuamoz metaplazi saptandı. TARTIŞMA ve SONUÇ: Mesane ogmentasyonu yan etkileri ve komplikasyonları yıllar içinde ortaya çıkan kompleks bir girişimdir. Tüm önlemlere karşın taş oluşumu, idrar inkontinansı önemli bir sorun olmaya devam etmektedir.

Keywords

Abstract

INTRODUCTION: To analyze the cases with bladder augmentation performed in our clinic in the period of 1987-2011, to determine the early and late problems related to the procedure and to state the experiences and learned lessons regarding this condition. METHODS: The files of 77 patients were included in the study and analyzed retropectively. Laboratory tests, ultrasonography, renal scintigraphy, VCUG and urodinamy was performed in all patients in pre and postoperative period. Some patients required IVP and CT as diagnostic procedure. In the late follow up period extra investigations like weight-height measures, body mass index, blood biochemistry, renal ultasonography, direct urinary X-Ray and cystoscopy with biopsy and histopathologic examination was performed in 22 patients. RESULTS: Mean follow up was 11,4 years (r: 4-23). There was a male predominance in the group (46 males/31 females). The diagnoses prior to procedure were bladder exstrophy (41), neurogenic bladder (34), traumatic bladder and urethral injury (2). Mean operation age was 8,5 years (r: 1,5-23). Ileum was used as the patch in 53 (69%) patients. Mitrofanoff procedure was performed 61 cases (79%, appendix 77%, small intestine Monti 23%). Bladder neck reconstruction was required in 46 cases (69%). In 24/77 cases bladder neck closure was required to achieve complete urinary continence. As a result, complete urinary continence was achieved in 62/77 (79%) patients. Among 22 patients in the late follow up group, 2 patients had weight-height and body mass index problems and 3 patients had urea creatinine disturbances. Among 22 (19 endoscopic) biopsies; during the first 5 year period, extensive squamous metaplasia was detected in 1 patient; after the first 10 years, metaplastic changes in native bladder was detected in 2 patients DISCUSSION AND CONCLUSION: Bladder augmentation is a complex procedure with side effects and complications arising in years. The urinary calculi formation and urinary incontinence continue to be the major problems despite all measures.

Keywords