Travmatik Diyafragma Rüptürünün Gecikmiş Prezentasyonu: İki Çocuk Olgu

Author:

Number of pages: 26-30
Year-Number: 2014-Cilt: 28- Sayı: 1

Abstract

Amaç: Travmatik diyafragma rüptürü çocuklarda nadir görülen bir durumdur ve çocuklarda sıklıkla major torakoabdominal travmalar sonucunda görülür. Travmatik diyafragma rüptürü tanısı travmaya bağlı daha ciddi yaralanmaların varlığı ve tanıya spesifik semptomların ve radyolojik bulguların olmaması nedeniyle atlanabilir. Bu yazıda, geç tanı almış diyafragma hernili iki çocuk olgunun, travmatik diyafragma rüptürü olabileceği düşünülerek klinik özellikleri tartışılmış ve tanı için farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. Olgu 1: 9 yaşında erkek çocuk akut apandisit ameliyatı sonrası kusma, solunum ve beslenme güçlüğü şikayetleri ile tetkik edilirken çekilen akciğer grafisinde sol diyafragma düzensizliği görülmesi üzerine kliniğimize sevk edildi. Hastanın 5 yıl önce yüksekten düşme nedeniyle karaciğer ve dalak travması öyküsü vardı. Çekilen kontrastlı özefagus mide pasaj grafisi ile sol diyafragma hernisi saptandı. Operasyon esnasında defektin görünümünün düzensiz olması ve öyküsü dikkate alınarak travmaya bağlı geliştiği düşünüldü. Toraksa herniye olan midede strangülasyon ve perforasyonlar saptandı. Diyafragma defekti ve mide perforasyonları primer onarıldı. Olgu 2: 14 yaşında erkek çocuk nonspesifik karın ağrısı nedeniyle kolelitiyazis ön tanısıyla preoperatif tetkik edilirken çekilen akciğer grafisiyle sol diyafragma hernisi tanısı aldı. Hastanın 6 ay önce araç içi trafik kazası nedeniyle dalak travması ve çoklu kemik fraktürü öyküsü vardı. Operasyon esnasında defektin görünümünün düzensiz olması ve öyküsü dikkate alınarak travmaya bağlı geliştiği düşünüldü. Primer diyafragma defekti onarımı ve kolesistektomi yapıldı. Sonuç: TDR başlangıçta asemptomatik olabilir ve karın içi basıncı arttıran patolojilerin etkisiyle semptomatik hale gelebilir. Ancak semptomlar tanıya özgü olmadığından, torakoabdominal travma öyküsü olan tüm çocuklarda radyolojik görüntülerin mukayeseli olarak incelenmesi erken tanıyı kolaylaştırılacak ve olası komplikasyonları engelleyecektir.

Keywords

Abstract

Aim: Traumatic diaphragmatic rupture(TDR)is an uncommon injury in children and mostly encountered following major thoracoabdominal traumas.TDRdiagnosis may not be recognized due to accompanying more severe injuries or absence of specific imaging signs and clinical symptoms may cause delayed diagnosis. In this article, we reported two children who were presented with delayed diagnosis of diaphragmatic hernia, presumed to have TDR, and their clinical features were discussed to raise awareness relevant toTDR diagnosis.Case 1: During imaging studies of a9years old boy complaining of vomiting, respiratory distress and feeding intolerance following an uneventful appendectomy procedure in another medical center was referred to our department for further evaluation due to irregular diaphragm outline demonstrated in the chest X-Ray.The patient had a medical history fall from height resulting in liver and spleen injury, 5years ago.Contrast study of upper gastrointestinal tract revealed a left sided diaphragmatic hernia. During surgical intervention diaphragmatic defect was irregular, and presumed to be caused by trauma when considered with the medical history.The stomach herniated into the thorax was strangulated and had multiple perforations. The diaphragmatic defect and the perforations on the stomach were fixed with primary closures.Case 2: A14years old boy complaining of non-specific abdominal pain was diagnosed with cholelithiasis.During his preoperative workup, chestX-ray demonstrated a left sided diaphragmatic hernia. Detailed medical history revealed that he had spleen injury and multiple bone fractures due to a traffic accident 6 months before.During surgical intervention diaphragmatic defect was irregular, and presumed to be caused by trauma when considered with the medical history. Primary closure of diaphragmatic defect and cholecystectomy were performed.Conclusion: InitiallyTDR may be asymptomatic, and may become symptomatic as a result of pathologies that increase the abdominal pressure.However,existing symptoms are non-specific to the diagnosis.Thus, comparative evaluation of imaging studies in all children with thoracoabdominal trauma will facilitate early diagnosis and prevent potential complications.

Keywords